Föreningsbidrag

Här hittar du information om alla föreningsbidrag och kraven för att bli bidragsberättigad förening. 

Bidragsberättigad förening

Innan du söker föreningsbidrag behöver du kontrollera att du har en bidragsberättigad förening. En granskning genomförs även av de grundläggande och särskilda kraven nedan.

En granskning genomförs även av de grundläggande och särskilda kraven nedan.

Formella krav:

 • Föreningen är en ideell förening som är registrerad hos Skatteverket med ett organisationsnummer som visar detta.
 • Föreningen har av årsmötet beslutade stadgar.
 • Föreningen har en av årsmötet demokratiskt vald styrelse.
 • Föreningen har utsedd firmatecknare.
 • Föreningen har utsedda revisorer.
 • Föreningen har ett plusgiro eller bankgiro registrerat i föreningens namn.
 • Föreningen har minst tio medlemmar som har betalat medlemsavgift.
 • Föreningen har inga skulder till Enköpings kommun.

Grundläggande krav på föreningen och dess verksamhet:

 • Föreningen ska följa lagar och regler.
 • Föreningens verksamhet ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Föreningens verksamhet ska vara icke vinstdrivande.
 • En betydande del av föreningens verksamhet ska genomföras i Enköpings kommun.
 • Föreningen ska på begäran presentera årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll, stadgar, verksamhetsplaner, årsredovisning inklusive räkenskaps- och revisionshandlingar samt aktuell medlemsförteckning.

Föreningar som har verksamhet för och med barn och unga (till och med 18 år) ska dessutom:

 • Arbeta för att verksamheten bedrivs i drogfri miljö, vilket innebär att alkohol- och drogpolicy inklusive handlingsplan ska kunna uppvisas.
 • Arbeta för att i beslut ta hänsyn till barn och ungas rättigheter. Detta innebär att föreningen ska kunna redogöra för hur de beslut som tas i föreningen som berör barn och unga har tagit hänsyn till barnets bästa.

Följande föreningar/organisationer kan ej bli bidragsberättigade:

 • Riks-, distrikts-, läns- eller andra paraplyorganisationer.
 • Partipolitiska organisationer eller religiösa samfund.
 • Organisationer vars huvudsakliga syfte är insamling eller värnande om medlemmars ekonomiska intressen såsom biståndsorganisationer, bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

Ansökan

Ansökan om föreningsbidrag sker digitalt via plattformen InterbookGO. Ansökan ska vara inne på utsatt tid. Försent inkommen ansökan hanteras inte. Se respektive form av kontantstöd för särskilda villkor och ansökningstider.

Återbetalning av stöd och avstängning

Mottagare av stöd gäller följande:

 • Om Enköpings kommun, vid tidpunkten för utbetalning av stöd, har fordringar på föreningen, verksamheten eller den enskilde, har kommunen rätt att avräkna dessa fordringar mot det stöd som den sökande är berättigad till.
 • Enköpings kommun har rätt att kräva återbetalning av utbetalt stöd om lämnade uppgifter visar sig felaktiga eller att stödet används i strid med dessa regler eller för annat ändamål än det som uppgivits i ansökan.
 • Avstängning av förening kan innebära uppsägning av eventuellt hyresavtal eller avstängning från möjligheten att hyra lokal/anläggning via taxor och avgifter.

Uppföljning och utveckling

Kommunen följer upp att kraven för att vara bidragsberättigad förening är uppfyllda samt att lämnade uppgifter är korrekta.

Uppföljning genomförs årligen. Det sker genom att föreningen uppdaterar sina kontaktuppgifter och inkommer med senast årsmötesprotokollet och aktuella medlemssiffror i det digitala systemet för föreningsbidrag senast den 15 januari årligen.

Fördjupad uppföljning av inlämnade och redovisade uppgifter i bidragsansökningar genomförs i avsedda ansöknings- och redovisningsformulär samt genom stickprov där föreningen ska kunna visa upp efterfrågade underlag.

Förändringar i verksamheten

Om föreningen läggs ner eller dess verksamhet avsevärt förändras eller att föreningsbidragen inte används enligt utsatta regler ska kommunen omedelbart meddelas. Detta sker genom kontakt med ansvarig handläggare.

Efter bedömning kan villkoren för föreningsbidraget omprövas eller helt återkallas och ska då återbetalas. Vi följer upp att de formella kraven för att få kontantstöd är uppfyllda samt att lämnade uppgifter är korrekta. Uppföljning görs främst genom stickprov.

Ansökan om att bli bidragsberättigad förening

Steg 1

Registrera ett konto på InterbookGO och registrera information om föreningen. Vid registreringstillfället kommer du att svara på frågan om ni vill bli bidragsberättigade. Om du redan har ett konto, ta kontakt med oss och meddela att ni vill bli bidragsberättigade.

E-post: forening@enkoping.se

Steg 2

Uppdatera information om föreningen samt ladda upp efterfrågade senaste aktuella dokument:

 • Stadgar.
 • Årsmötesprotokoll.
 • Protokoll för vilka som är firmatecknare (konstituerande möte).
 • Resultat och balansrapport.
 • Revisionsberättelse.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Verksamhetsplan.
 • Bevis om organisationsnummer.
 • Bevis om plus eller bankgiro.

Steg 3

Handläggare återkommer med besked om ni blir bidragsberättigade samt vilka stödformer ni har rätt att ansöka om.

Manualer för att söka bidrag

Bidragsberättigade föreningar kan via sitt konto på InterbookGO ansöka om och redovisa kommunens föreningsbidrag.

Ansökningsplan 2022

Datum för de olika ansökningarna:

 • Startstöd: Löpande.
 • Grundstöd: Ej ansökan.
 • Verksamhetsstöd: 15 januari–1 mars.
 • Integrationsbidrag : 15 januari–1 mars, 1 juli– 31 augusti.
 • Investeringsstöd: 15 mars - 30 april.
 • Lovbidrag: 15 mars - 30 april.
 • Utvecklingsstöd: 15 april–31 maj, 27 juni–31 augusti, 15 oktober –30 november.
 • Arrangörsstöd: 15 april - 31 maj, 15 oktober - 30 november.

Så går en bedömning av ansökan till

Bedömning av bidragsansökningar ska präglas av följande principer:

 • Bedömningen av de ansökningar som kommer in utgår från att den totala fördelningen av stödet i så hög grad som möjligt ska bidra till ett brett och, för så många som möjligt, tillgänglig fritid.
 • Varje kategoris särskilda bedömningsvillkor enligt bidragsreglerna för aktuell stödform.
 • Jämlik fördelning av de olika stödformerna mellan olika kategorier av sökanden.
 • Prioritering inom budgeterade medel.
 • Hur angelägen aktiviteten/projektet är för målgruppen.
 • Sökandes behov av stöd.
 • Ansökan ska vara av god kvalitet och röra aktiviteter/projekt med god framförhållning.
 • Genomförbarhet – är det rimligt och möjligt?
 • Utvecklingspotentialen utifrån den sökandes egna identifierade behov.

Startstöd

En nybildad förening kan ansöka om startstöd i upp till sex månader efter att föreningen fått ett organisationsnummer från Skatteverket. Föreningen måste även uppfylla övriga krav som ställs på bidragsberättigade föreningar inom ett år efter att ansökan om att bli bidragsberättigad och erhålla startstöd blivit godkänd av kommunen.

Startstöd fördelas allt eftersom ansökningar inkommer och dessa blir godkända. Nystartade föreningar som ansöker om att bli bidragsberättigade och får ett startstöd måste ta del av utbildning om hur man driver en ideell förening. Detta ska göras inom det första året. Helst ska utbildningen ske via ett studieförbund. Nystartade föreningar som inte uppfyller dessa krav förlorar sitt bidragsberättigande. De kan därefter inte söka föreningsbidrag från kommunen.

Så här ansöker du om startstöd

 • Registrera ett konto på InterbookGO och ladda upp efterfrågade dokument.
 • Handläggare tar ansökan vidare till arbetsgrupp som bereder ansökan.
 • Ansvarig chef för föreningsbidrag tar beslut gällande ansökan.
 • Beslut och eventuell utbetalning meddelas föreningen.

Grundstöd

Föreningar som lever upp till kraven för att vara bidragsberättigad förening får ett grundstöd. Stödet är av symbolisk karaktär och syftar till att uppmuntra själva förekomsten av föreningen och viljan att organisera sig som ideell förening.

Grundstödet är en fast summa pengar som sätts utifrån lagd budget. Med undantag bygdegårdsföreningar vars huvudsakliga syfte är att erbjuda lokala samlingslokaler. Bygdegårdsföreningar får ett grundstöd som baseras på storleken på den bygdegård föreningen har utifrån uthyrningsbar kvadratmeteryta.

Ansökan

För att ta del av grundstöd ska föreningen uppdatera sina uppgifter i kommunens digitala e-tjänst senast den 15 januari varje år. Föreningen ska uppdatera med:

 • Aktuella kontaktuppgifter.
 • Senaste aktuella årsmötesprotokoll inklusive firmatecknare.
 • Aktuella medlemssiffror.

Grundstödet betalas ut i samband med utbetalning av verksamhetsstöd.

Verksamhetsstöd

Syftet med verksamhetsstödet är att bidra till föreningens långsiktiga och löpande verksamhet. Det frivilliga ideella arbetet ska vara grunden i verksamheten. Fördelning av verksamhetsstödet grundar sig på de aktiviteter som föreningen genomför samt de personer som deltar i föreningens verksamhet. Utöver det så grundar sig även stödet på vissa prioriterade områden där innehållet i föreningens verksamhet värderas. När föreningen ansöker om sitt verksamhetsstöd ska en beskrivning av föreningens verksamhet under föregående kalenderår ligga till grund för ansökan.

Bidragsgrundande information

 • Antal genomförda aktiviteter.
 • Antal deltagartillfällen oavsett ålder.
 • Antal deltagartillfällen 25 år och yngre.
 • Antal deltagartillfällen 65 år och äldre.
 • Antal utbildningsdagar.
 • Bedömning av föreningens styrdokument inom prioriterade område.
 • Beskrivning av riktad verksamhet som genomförts inom de prioriterade områdena.

Aktiviteter

Krav för att räknas som aktivitet:

 • En aktivitet är ett tillfälle där minst tre personer under minst 45 minuter träffas i någon form. Det måste även finnas en ansvarig person för aktiviteten.
 • Om aktiviteten genomförs i ett fysiskt rum eller i ett digitalt nätverk spelar ingen roll.
 • Aktiviteten ska vara en del av föreningens löpande verksamhet och ska därför ägas och drivas av föreningen.

Aktiviteten får inte vara en del av en aktivitet som genomförs på uppdrag av annan uppdragsgivare. Aktiviteten ska ej vara helt finansierad av deltagaravgifter eller andra bidrag. I ansökan ska ni ange det totala antalet aktiviteter ni genomfört under föregående år.

Deltagartillfällen

 • Alla som deltar i någon av föreningens aktiviteter enligt definitionen ovan.
 • Alla som har ett uttalat uppdrag i ovan nämnda aktiviteter exempelvis planering och genomförande.
 • Alla deltagare oavsett om de är medlemmar eller inte så räknas deras deltagande.
 • Varje tillfälle som en person deltar i en aktivitet. Om en person till exempel har varit med på föreningens aktiviteter tre gånger en vecka redovisas det som tre deltagartillfällen.

Föreningen ska inte skicka in deltagarlistor, men ska ha dessa till hands om det efterfrågas. Deltagare som ej är medlemmar ska redovisas vid namn. Ansvarig handläggare kommer genomföra stickprovskontroller och bedöma rimligheten i de ansökningar som genomförs.

I ansökan ska det totala antalet deltagartillfällen anges oavsett ålder. Ni ska även förtydliga hur många av de angivna deltagarna som var 25 år och yngre samt 65 år och äldre.

Utbildningsdagar

Varje tillfälle som en person deltar i en dokumenterad utbildning. Om en person till exempel har varit med på en utbildning under två dagar redovisas det som två utbildningsdagar.

I ansökan ska föreningen ange det totala antalet utbildningsdagar den haft under föregående kalenderår samt bifoga diplom/intyg på genomförd utbildning.

Prioriterade områden

Prioriterade områdena är områden som särskilt värdesätts och där föreningen genom beskrivning av innehållet i sin verksamhet kan få ett högre verksamhetsstöd. De prioriterade områdena är;

 • Demokrati och inflytande - Föreningen är demokratisk, det vill säga: följer stadgar och lagar. Föreningen värnar om och arbetar för medlemmars rätt att påverka och ha inflytande i föreningen.
 • Inkludering - Ett arbete för alla människors lika värde. Föreningen skapar möjligheter för personer att delta på jämlika villkor utifrån var och ens förutsättningar. Föreningen har ett aktivt arbete som fokuserar på exempelvis minskat utanförskap, jämställdhet och tillgänglighet.
 • Miljö och hållbarhet - Föreningen har ett aktivt arbete för att bidra till ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Föreningen bidrar till utvecklingen av lokalsamhället samt skapar samhällsnytta för invånarna i Enköping.
 • Trygghet och säkerhet - Föreningen arbetar aktivt för att verksamheten ska vara trygg och säker. Både ansvariga och deltagare i föreningen ska känna sig trygga och säkra.
 • Unga och äldre - Föreningen har en riktad verksamhet för personer 25 år och yngre eller 65 år och äldre.

Föreningens verksamhet inom de prioriterade områdena kan bedömas och omvandlas till föreningsbidrag som ett procentuellt påslag på grundstöd samt det föreningen redogjort för gällande antal aktiviteter, deltagartillfällen och utbildningsdagar.

Så här går bedömning till:

 • Bedömning av föreningens styrdokument genomförs i samband med att föreningen blir bidragsberättigad, samt när föreningen aviserar att de har nya styrdokument som kan påverka bedömningen. Det handläggarna tittar på är om det finns ett beslutat dokument eller en formulering i del av dokument som ger tydligt uttryck för föreningens ställningstagande i något av de prioriterade områdena ovan. Exempelvis stadgar, policydokument eller riktlinjer antagna av styrelsen/årsmötet. Det innebär att föreningen kan få upp till 5 procent mer i bidrag det vill säga 1 procent per prioriterat område.
 • I ansökningsformuläret kan föreningen göra en beskrivning av riktad verksamhet som genomförts inom de prioriterade områdena. Detta innebär att beskrivning av aktiviteten ska innehålla delar om syfte, mål, och resultat.

En förening som har genomfört någon form av riktad aktivitet som särskilt syftar till att främja något av de prioriterade områdena kan få upp till 15 procent extra i bidrag, det vill säga 3 procent per prioriterat område.

Ersättning

Ersättningen för varje enskild del i verksamhetsstödet avgörs utifrån de specifika förutsättningar som de olika föreningskategorierna verkar under. Ersättningen grundar sig på den totala budgeten som finns att fördela.

 • XX kr/aktivitet.
 • XX kr/deltagartillfälle.
 • XX kr/deltagartillfälle 25 år och yngre.
 • XX kr /deltagartillfälle 65 år och äldre.
 • XX kr/utbildningsdag.
 • 1-20 procent i extra bidrag utifrån hur många poäng som erhållits i bedömning av de prioriterade områdena. Procentsatserna läggs på den totala summan av ovan bidragsgrundande information samt det grundstöd föreningen är berättigad till.

Ansökan

Bidragsberättigade föreningar söker verksamhetsstöd via sitt konto på InterbookGO.

Ansökningsplan

Aktuella datum för ansökan om årligt verksamhetsstöd:

 • Ansökan öppnar: 15 januari.
 • Ansökan stängs: 1 mars.
 • Beslut och utbetalning: 27 april.

Arrangörsstöd

Vill din förening arrangera en kulturupplevelse i form av teater, musik, dans, litteratur, konst eller liknande?

Stödet för publika arrangemang ska användas för att stödja de föreningar som har kostnader i samband med publika kulturarrangemang. Ett publikt kulturarrangemang är ett arrangemang som ägs och drivs av föreningen. Detta innebär att föreningen står för innehållet i arrangemanget och anlitar professionella kulturutövare för att visa upp sin konstform.

Grundkrav

Syftet med arrangemanget ska vara att erbjuda en kulturupplevelse i form av teater, musik, dans, litteratur, föreläsare, konst eller liknande.

Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och ha en publik.
Arrangemanget medför kostnader för föreningen i form av gage eller arvode till professionella kulturutövare (en person som antingen lever på sin konst eller har en högre utbildning inom sitt konstområde).

Arrangemanget ska marknadsföras och det ska framgå att arrangemanget genomförs med stöd från Enköpings kommun.

Ersättning

Arrangörsstöd ska gå till att medfinansiera del av den faktiska kostnad som föreningen har i samband med genomförandet av arrangemanget. Exempel på kostnader föreningen kan ansöka om är gage eller arvode (ska följa rekommenderade tariffer från branschorganisationen), hyra för lokal, hyra för teknik, marknadsföring, resekostnader.

Det ekonomiska stödet består av en fast summa enligt ett högsta belopp som sätts beroende på kommunens årliga budget för stödformen. För 2022 är högsta beloppet på 5 000 kronor per arrangemang. Ersättningen uppgår till max 50 procent av det sökta beloppet. Detta innebär att om du har en total kostnad för ett arrangemang på 20 000 kronor så kan du få max 5000 kronor i arrangörsstöd. Har du en totalkostnad på 6000 kronor kan du få max 50 procent av beloppet det vill säga 3000 kronor.

Bedömning av ansökan och arrangemang

Fördelningen av stödet ska bidra till ett tillgängligt utbud av kulturella upplevelser. Det kan vara stora arrangemang för den breda allmänheten eller arrangemang för publik med ett specialintresse.

Bedömning av grundläggande kriterier:

 • Ansökan ska vara komplett och skickas in enligt ansökningsplan.
 • Förmåga att genomföra de arrangemang som planeras.
 • Hur föreningen använt eventuell tidigare erhållna medel.
 • Att föreningen har en rimlig budget för genomförande.
 • Hur föreningen planerar att nå ut till en publik.

Bedömning tar även hänsyn till hur väl arrangemanget överensstämmer med prioriteringar i det kulturpolitiska programmet:

 • Att främja olika typer av konstformer.
 • Att bidra till geografisk spridning inom Enköpings kommun.
 • God samverkan mellan aktörer över förenings- och organisationsgränser.

Ansökan och redovisning

Ansökan om arrangörsstöd görs alltid före arrangemangets genomförande. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

Av ansökan ska det tydligt framgå:

 • Syftet med arrangemanget.
 • Tidsperiod för genomförande.
 • Beskrivning av arrangemangets tänkta publik, det vill säga målgrupp.
 • Budget med samtliga beräknade intäkter och kostnader.
 • Plan för marknadsföring.

Redovisningen av arrangörsstödets resultat och ekonomi ska vara gjord senast två månader efter avslutat arrangemang som är beviljat enligt ansökan. Utöver redovisningen förväntas mottagaren av stöd lämna ytterligare information om det efterfrågas.

Ansökningsplan

Ansökan om arrangörsstöd kan sökas två gånger per år.

 • Period 1: Ansökan är öppen 15 april–31 maj. Beslut och utbetalning sker i juni.
 • Period 2: Ansökan är öppnen 15 oktober–30 november. Beslut och utbetalning sker i januari.

Sökande måste var beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningstiden.

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd ges till projekt och aktiviteter med en tydlig inriktning på utveckling. Det kan vara en särskild satsning som vanligen inte ingår i verksamheten. Utvecklingsstödet är ett engångsstöd och om det beviljas är det enbart en gång för varje utvecklingsinsats. Syftet med utvecklingsstödet är att bidra med utveckling i föreningslivet. Utvecklingsstödet ska i förlängningen ge förutsättningar till att fler kan vara med och bidra till en meningsfull fritid.

Ersättning

Ansökan ska tydligt vara kopplad till föreningens verksamhet och ersättning ska gå till de faktiska kostnader som utvecklingsinsatsen innebär. Högsta ansökningsbelopp under 2022 är 25 000 kronor per ansökan. Stödet kan gå till kostnader för kommunikation och marknadsföring, hyra av tillfällig lokal, livsmedel, förbrukningsmaterial, mindre inköp av utrustning/material samt visst arvode/gage till externa aktörer eller tillfälliga ledare.

Utvecklingsstöd kan ej sökas för renovering av byggnader och anläggningar eller större inköp av utrustning/material.

Bedömning av ansökan och utvecklingsidé

Fördelningen av stödet ska bidra till utveckling i föreningslivet. Ambitionen är att stödet ska fördelas med bredd avseende olika typer av föreningar, geografisk plats för föreningens verksamhet samt målgrupp för utvecklingsinsatsen.

Bedömning av grundläggande kriterier:

 • Ansökan ska vara komplett och skickas in enligt ansökningsplan.
 • Förmåga att genomföra den verksamhet som planeras.
 • Hur föreningen använt eventuell tidigare erhållna medel.
 • Projektets förväntade resultat på kort sikt samt långsiktiga effekter.
 • Insatsens potential att fortleva även efter projektets slut.
 • Projektets möjlighet att nå ut till och inkludera en specifik målgrupp.

Bedömning av prioriteringar:

 • Utvecklar aktiviteten föreningens verksamhet genom att prova nya metoder och arbetssätt?
 • Stärker aktiviteten föreningens förmåga inom områden som exempelvis föreningskunskap, ekonomi, marknadsföring, jämställdhet och mångfald?
 • Finns det en samverkan mellan olika aktörer över förenings- och organisationsgränser?
 • Särskilda insatser under en uppbyggnadsperiod för en nybildad förening som uppfyller kraven för att få stöd från Enköpings kommun.

Ansökan och redovisning

Ansökan om utvecklingsstöd görs alltid före projektets/aktivitetens genomförande. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

Av ansökan till utvecklingsstöd ska det tydligt framgå:

 • Syfte och mål.
 • Start och slutdatum.
 • Beskrivning av vad föreningen vill göra.
 • Budget.

Redovisningen av utvecklingsstödets resultat och ekonomi ska vara gjord senast två månader efter avslutat projekt/aktivitet. Utöver redovisningen förväntas mottagaren av stöd lämna ytterligare information om det efterfrågas.

Ansökningsplan

Ansökan om utvecklingsstöd kan sökas två gånger per år.

Period 1

 • Ansökan öppnar: 15 april.
 • Ansökan stängs: 31 maj.
 • Beslut och utbetalning: Juni.

Period 2

 • Ansökan öppnar: 15 oktober.
 • Ansökan stängs: 30 november.
 • Beslut och utbetalning: Januari.

Investeringsstöd

Investeringsstödet ska bidra till att föreningar har möjlighet att driva, underhålla eller förbättra en anläggning så att verksamheten kan bedrivas med en hög grad av tillgänglighet och säkerhet.

Investeringsstöd kan lämnas för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer, inköp av materiella anläggningstillgångar eller tillgänglighetsskapande (se vidare vad gäller investeringar i bokföringsnämndens allmänna råd).

Anläggning används som samlingsbegrepp för både lokal och anläggning.

Formella krav

 • Föreningen ska vara bidragsberättigad förening och därmed uppfylla de
  krav som ställs i gällande bidragsregler.
 • För att få investeringsstöd krävs det att föreningen äger sin lokal eller
  anläggning. Är anläggningen på mark som ej ägs av föreningen ska
  arrendeavtal finnas på minst 5 år.
 • Anläggningen ska vara godkänd, vilket innebär att den har besiktigats och
  bedömts vara lämplig och säker för den verksamhet föreningen bedriver.
 • Ansökan ska vara komplett och genomförd i avsett ansökningsformulär.
 • Bidrag lämnas inte när den totala utgiften är mindre än ett basbelopp. Inte
  heller till projekt som har påbörjats före ansökan.
 • Föreningen ska under föregående kalenderår ha genomfört minst 50
  bidragsberättigade aktiviteter på den aktuella anläggningen.

Fördelningsmodell

 • Upplevelseförvaltningen beslutar om bidraget.
 • Utgiften för projektet ska vara över ett basbelopp (2022 är detta 48 300 kronor).
 • Bidraget är 40 procent av den totala utgiften, dock högst 120 000 kronor. Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras. Bidragets storlek begränsas av nämndens budget för investeringsstöd.
 • Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och baseras på uppgifter i ansökan.
 • Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.

Bedömning och fördelning

Vid bedömning av fördelning av investeringsstöd prioriteras insatser som:

 • Undanröjer akut hinder för verksamhet.
 • Främjar säkerhet och trygghet.
 • Ökar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Minskar eventuell negativ miljöpåverkan.
 • Främjar jämställdhet mellan könen.

Kommunen beaktar i bedömning även hur viktig anläggningen är för kommunen och dess invånare samt hänsyn till verksamhetens potentiella omfattning. Föreningens möjlighet att bidra till finansieringen genom eget kapital och/eller extern finansiering.

Ansökan och redovisning

Ansökan om investeringsstöd görs alltid före projektets start. Av ansökan ska bland annat tydligt framgå uppgifter om:

 • Anläggning som berörs av ansökan.
 • Information om investeringen.
 • Syftet med investeringen.
 • Utgift för investeringen.
 • Finansiering utöver eventuellt stöd från upplevelsenämnden.
 • Tidsplan.
 • Samt övrig dokumentation som kan styrka behovet av investeringsstöd.

Redovisning och uppföljning

 • Dokumentation av investeringsprojektet görs av den som mottagit stöd.
 • Redovisningen till upplevelsenämnden av såväl resultat som ekonomi görs då projektet är genomfört.
 • Besiktningsprotokoll alternativt en försäkran från en professionell firma som försäkrar att att allt är gjort enligt branschregler och säkerhet för just det området som projektet är inom.

Ansökningsplan

En ansökningsperiod per år 15 mars-30 april. Handläggning och beslut tidigast i juni.

Sökande måste var beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningstiden.

Bidragsberättigade föreningar söker investeringsstöd via sitt konto på InterbookGO.

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla redovisning av genomförd verksamhet från senaste verksamhetsåret avseende studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram genomförda i Enköpings kommun. Ansökan ska åtföljas av underskrivet kommunsammandrag.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med lokalt måldokument samt fastställd plan för utvärdering, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse för verksamheten i Enköpings kommun ska kunna presenteras.

Ansökan om stöd undertecknad av för avdelningen utsedd firmatecknare ska bifogas ansökan.

Om underlag inte finns uppladdade på studieförbundets konto på interbookGO så ses ansökan som ogiltig och kommer ej att handläggas.

Ansökningsplan

Ansökan genomförs digitalt (inget ansökningsformulär utan enbart ladda upp efterfrågade dokumet) på plattformen InterbookGO

 • 30 april - ansökan stängs.
 • Maj - handläggning.
 • Juni - utbetalning.

Aktivitets­stöd för aktiviteter på finska

Har du en idé för aktivitet eller projekt med mål att främja och synliggöra finska språket?

Enköpings kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan februari 2013, det betyder stärkta rättigheter för finsk kultur och språk. Kommuner som ingår i förvaltningsområden för finska, samiska och meänkieli får statsbidrag som ska användas i samråd med minoriteterna för merkostnader i samband med minoritetslagens tillkomst. (Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Enköping kommun stödjer föreningar eller enskilda inom kommunen med bidrag för olika projekt och arrangemang för att främja och synliggöra finska språket och den finska kulturen i kommunen.

Information

 • Föreningar kan inte få stöd till sin ordinarie verksamhet.
 • Aktiviteten måste vara öppen för alla.
 • Projekt som riktar sig till barn och ungdomar prioriteras.
 • Projekt som främjar användandet av finska språket för att hålla det levande prioriteras.

Ansökan

Beskriv vad ni vill göra, när aktiviteten ska ske och gör en budget för de kostnader ni söker stöd för.

Ansökan bedöms i Kommunala finska samrådet.

Ansökan skickas till

Enköpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Irma Aalto
745 80 Enköping

E-post: irma.aalto@enkoping.se

Integrationsbidrag

Bidrag till föreningar som vill genomföra integrationsaktiviteter.

Enköpings kommun vill genom statliga medel ge föreningslivet möjlighet att söka bidrag för att finansiera aktiviteter som underlättar etablering i samhället. Bidraget syftar även till att erbjuda en meningsfull fritid för nyanlända personer i alla åldrar.

Grundläggande kriterier i bedömning

 • Ansökan ska vara komplett ifylld och skickas in enligt ansökningsplan.
 • Föreningens förmåga att genomföra den verksamhet som planeras.
 • Hur föreningen använt eventuell tidigare erhållna medel.
 • Förväntade resultat.
 • Insatsens potential att fortleva även efter genomförande.
 • Möjlighet att nå ut till och inkludera målgruppen i aktiviteten.

Kriterier för aktiviteter

 • Aktiviteten ska underlätta etablering i samhället för nyanlända.
 • Aktiviteten ska stärka samarbeten, bygga nätverk och bidra till delaktighet för nyanlända.
 • Aktiviteten ska vara inkluderande, det vill säga att aktiviteten möjliggör deltagande oavsett kön eller könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, klass eller ålder.
 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri att delta i.

Ersättning

Ansökan ska innehålla de faktiska kostnader som aktiviteten innebär. Högsta ansökningsbelopp under 2022 är 30 000 kronor per ansökan. Stödet kan gå till kostnader för kommunikation och marknadsföring, hyra av tillfällig lokal, livsmedel, förbrukningsmaterial, mindre inköp av utrustning/material samt visst arvode/gage till externa aktörer eller tillfälliga ledare.

Ansökan och redovisning

Ansökan om integrationsbidrag görs alltid före genomförande av aktivitet. För sent inkommen ansökan behandlas inte. När du fyller i ansökningsformuläret kommer du behöva ange nedan information;

 • Beskrivning av vad det är för aktivitet ni vill genomföra - en aktivitet per ansökan.
 • Beskrivning av hur ni ska involvera och nå ut till nyanlända.
 • Beskrivning av budgeterade kostnader - faktiska kostnader som ansökan innebär.
 • Tidsperiod för aktiviteten.

Redovisningen av resultat och ekonomi ska vara gjord senast två månader efter avslutat aktivitet som är beviljat enligt ansökan. Utöver redovisningen förväntas mottagaren av stöd lämna ytterligare information om det efterfrågas.

Ansökan kan göras av bidragsberättigade föreningar i Enköpings kommun.

Ansökningsplan

Under 2023 beviljas integrationsbidrag under förutsättning att upplevelseförvaltningen erhåller statliga medel för ändamålet.

Två ansökningsperioder under året

Period 1

 • Ansökan öppnar: 15 oktober.
 • Ansökan stängs: 30 november.
 • Beslut och utbetalning: januari.

Period 2

 • Ansökan öppnar: 15 april.
 • Ansökan stängs: 31 maj.
 • Beslut och utbetalning: juni.

Sökande måste var beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningstiden.

Lovbidrag

Bidrag till föreningar och studieförbund för gratis lovaktiviteter för barn och unga.

Enköpings kommun vill ge föreningsliv och studieförbund möjlighet att söka bidrag för att finansiera gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Bidraget ska vara ett stöd till gratis lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2023. Bidrag kommer att fördelas under förutsättning att vi får statliga medel från Socialstyrelsen. Då detta besked brukar komma ganska nära inpå sommarlovet utlyser vi bidraget redan tidigare så ni som organisation får möjlighet att planera er verksamhet och vi i kommunen kan ha en snabb handläggning.

Villkor

 • Enbart bidragsberättigade föreningar och Studieförbund kan söka bidraget.
 • Ansökan ska genomföras i avsett formulär på sökandes konto på InterbookGO under ansökningsperioden.
 • En ansökan per aktivitet, flera ansökningar kan skickas in av samma sökande.
 • Bidraget ska redovisas i avsett redovisningsformulär efter genomförd aktivitet.
 • Eventuellt outnyttjat bidrag eller bidrag som inte redovisats kan komma att krävas återbetalas till kommunen.
 • Bidrag kan beviljas för aktiviteter som uppfyller nedan kriterier
 • Aktivitet i ansökan ska genomföras under sommarlovet 10 juni-15 augusti eller höstlovet 29 oktober-6 november.
 • Aktivitet ska vara gratis att delta i och vända sig till barn och unga 6-15 år.
 • Aktiviteten ska med fördel stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.
 • Faktiska kostnader för aktivitet i ansökan kan beviljas.
 • En aktivitet kan vara en avgränsad händelse vid ett enstaka tillfälle eller något som återkommer med regelbundenhet exempelvis rackettorsdag hela sommaren, glasslagar kurs två torsdagar i juli eller prova på aktivitet en dag i augusti och liknande.

Ansökan

När du fyller i ansökningsformuläret kommer du behöva ange nedan information.

 • Beskrivning av vad det är för aktivitet ni vill genomföra - en aktivitet per ansökan.
 • Beskrivning av vilken målgrupp (6-15 år) som ska involveras i aktiviteten och hur planerar ni att nå ut till dem.
 • Beskrivning av budgeterade kostnader - faktiska kostnader som ansökan innebär.

Tidsplan

 • 15 mars - ansökan öppnar.
 • 30 april - ansökan stängs.
 • 1-19 maj - sökande måste vara tillgänglig för eventuella förtydligande eller kompletteringar av ansökan.
 • 27 maj - ett eventuellt bidrag betalas ut.

Bidrag kommer att fördelas under förutsättning att vi får statliga medel från Socialstyrelsen. Skulle det finnas pengar att fördela kan ytterligare ansökningsperiod öppnas upp inför höst och jullov.

Tidsplan

Ansökan för aktiviteter kan göras löpande under året. Ansökningar som inkommer före den 1:a varje månad handläggs innan den 10:e. Sökande måste vara beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningsperioden. Beslut och utbetalning av stöd görs inom en månad efter handläggning påbörjats.

Studieförbund

Samtliga studieförbund som tillhör Upplands läns bildningsförbund med verksamhet i Enköpings kommun.

Syftet med att ge kommunala medel till studieförbunden i Enköping ansluter till statens fyra syften med sitt stöd till folkbildningen. Dessa fyra syften är:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Utöver dessa fyra syften är kommunens syfte även att genom stöd till folkbildningen stärka det lokala civilsamhället samt invånarnas möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag i enlighet med Enköping kommuns kulturpolitiska program samt vision.