Stadsdelen Myran

-

Myran ska vara Enköpings klimatsmartaste område och utgöra en attraktiv stadsdel med livaktig och hållbar handel. Det ska även finnas grönskande parker och gröna stråk som lockar företag, besökare och boende.

Fakta

 • Status: Tidigt planeringsskede
 • Byggstart: Första etappen 2025
 • Klart: Sista etappen 2040
 • Vad det ska bli: Handel, kontor och bostäder
 • Vem som bygger: Olika privata fastighetsägare och Enköpings kommun
 • Markägare: Ett antal olika privata fastighetsägare och Enköpings kommun

Om projektet

Visionen för Myran är en grön stadsdel som inte bara står förberedd för de utmaningar som framtiden kan komma att innebära utan också tar ledningen för hållbar utveckling av befintliga och nya stadsområden.

Den nya stadsdelen innehåller handel, kontor och bostäder i en modern nod längs Mälarbanan. Området är en del av staden man gärna går och cyklar till och inom. Vägar och platser är förbättrade med gröna inslag vilket mjukat upp intrycket av industriområde även om verksamheter inom tillverkning och entreprenad fortfarande utvecklas och frodas i området. Successivt omvandlas stadsdelen med kvaliteter som gör att människor kan interagera med varandra, och med naturen, för ett samspel som båda kan dra nytta av.

God infrastruktur

Infrastrukturflödena är lösta runt infarterna och man kan vistas och röra sig i området både på ett säkert och trevligt sätt. Även infrastruktur som tåg och bussar är förstärkta i turtäthet.

Området är Enköpings framsida

Myran är en integrerad del av staden. Området präglas av smarta system när det gäller energi, vatten, hög grönytefaktor, stort inslag av grönska och goda möjligheter till kommunikation, hälsa och rekreation. Denna omvandling och framtida utveckling är utformad för att ske på ett sätt som gör att den rotar sig väl i Enköping och i stadens bakgrund, kultur och historia.

Karta som visar Myrans delområden, norra, mellersta och södra Myran, kartbild.

Stadsdelen delas in i tre områden

Stadsdelen Myran kan delas in i tre delområden - norra, mellersta och södra Myran. De tre delområdena drivs utifrån olika förutsättningar och olika tidplaner.

Norra Myran

Utvecklingen i Norra Myran, närmast motorvägen, har kommit längst. Här är Enköpings kommun en stor markägare. Utvecklingen av norra Myran drivs utifrån att området främst ska bestå av verksamheter och handel.

Mellersta Myran

Utvecklingen av mellersta Myran kommer att ske i en senare etapp, De etappen behöver dialog och samverkan med fastighetsägare och verksamhetsutövare innan inriktning och tidplan kan fastslås.

Södra Myran

I södra Myran, även kallad Stationsstaden, pågår planprogramsarbete i dialog med befintliga fastighetsägare och verksamhetsutövare. Planeringen utgår från det stationsnära läget och den fördjupade översiktsplanens ambitioner om en högre exploateringsgrad med bebyggelse med stadsmässig karaktär. Inriktningen är blandstad med fokus på bostäder och kontor.

Myran ska vara Enköpings klimatsmartaste område och utgöra en attraktiv stadsdel med livaktig och hållbar handel. Det ska också finnas grönskande parker och gröna stråk som lockar företag, besökare och boende.

Maria Lindelöf, programledare för hållbar stadsutveckling

Det här händer just nu

Norra Myran är första etappen

Utvecklingen av Myran har påbörjats och den första etappen är den norra delen där kommunen äger mark. Enköpings kommun har tecknat markanvisningsavtal med tre aktörer på Norra Myran och går vidare med övrig ledig mark. Detaljplan tas fram nu för marken som är markanvisad.

Samråd kring södra Myran

Ett planprogram har tagits fram för Stationsstaden. Planprogrammet beskriver hur områden kan utvecklas och vad som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen. Just nu sker ett samråd kring planprogrammet där Enköpings kommun samlar in tankar och idéer från så väl myndigheter, organisationer och invånare.

Så kommer det att se ut

Framtidsvisionen för Myran enligt konceptförslaget Rootcity.

Kartskiss som visar framtidsvisionen för stadsdelen Myran enligt konceptförslaget Rootcity.

Framtidsvisionen för Myran enligt konceptförslaget Rootcity. Klicka på bilden för att se en större version.

Karta

Det här har hänt tidigare

 • För att konkretisera vilka hållbarhetsmål som måste uppnås för Myran togs ett Hållbarhetsprogram fram under 2022. Målet med hållbarhetsprogrammet är att genom gemensamma insatser reducera klimatbelastningen i Myran.
 • 2021 skrev dåvarande kommunstyrelseordförande på Enköpings första klimatkontrakt inom innovationsprogrammet Viable city. I kontraktet står att Myran ska vara Enköpings testbädd för hållbar och klimatneutral stadsutveckling.
 • 2019 deltog Enköping med stadsdelen Myran i Europan, som är världens största återkommande arkitekttävling för unga arkitekter. En internationell jury utsåg det vinnande konceptförslaget “Root City” av arkitekterna Dzenis Dzihic och Staffan Svensson. Root City visualiserar hur Myran skulle kunna utvecklas till en stadsdel med tydlig karaktär genom hög kvalité på arkitektur och gestaltning, gröna stråk och gröna rum, och med klimatsmarta energi-, avfalls- och kommunikationslösningar.
 • 2018 slogs utvecklingsinriktningen från 2016 fast i den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad. Översiktsplanen är det första formella steget i den fysiska planeringen.
 • Redan 2016 togs ett utvecklingsprogram för Myran fram vilket slog fast att det stationsnära läget vid resecentrum är viktigt att ta tillvara. Utvecklingsprogrammet föreslog nya bostäder och arbetsplatser i området.

Varför vi gör det här

Som ett övergripande mål för 2023 har kommunen åtagit sig att skapa en mer samlad färdplan för klimat- och hållbarhetsarbetet. Myran är utpekad som en testbädd och ett pilotprojekt för Enköpings kommuns arbete med hållbar stadsdelsutveckling. Myran ska vara en katalysator för hela kommunens klimatomställning.

Bakgrunden till att Myranområdet valdes ut som pilotprojekt för kommunens hållbarhetsarbete, är kopplad till såväl områdets potential som utmaningar. Att stadsdelen Myran redan är under omvandling och expansion, är en viktig förutsättning för att kunna utveckla Myran till en klimatsmart stadsdel.

Under de senaste åren har Myran förändrats från ett förhållandevis perifert småindustriområde till en välbesökt del av staden. Idag består området av såväl verksamheter, handel, restauranger, kontor och nya bostäder (inom intilliggande Älvdansen). Stadsdelen har ett strategiskt läge i staden med närhet till centrum, järnvägen, Resecentrum och motorvägen. Det ger möjlighet för tillskott av nya bostäder och arbetsplatser i en central del av staden, som kan nås via hållbara färdsätt och transporter.

En annan förutsättning bakom valet av Myran som testbädd för kommunens klimat- och hållbarhetsarbete, är områdets stora utmaningar vad gäller dagvattenhantering. Den låglänta terrängen och en stor andel hårdgjorda ytor gör att delar av Myranområdet ofta översvämmas. Att bygga den hållbara stadsdelen är ett ständigt lärande och innebär att både beprövade och nya metoder används och utvecklas. Det görs nu på Myran.

Hållbarhets­programmet

Ett hållbarhetsprogram har tagits fram i nära samarbete med utvalda byggaktörer. Hållbarhetsprogrammet ska användas i alla steg av Myrans utveckling; från avtal, markanvisning, planprogram, detaljplan till projektering och bygglov. Inriktningsmålen är styrande för såväl stadens förvaltningar och bolag som för byggaktörer inom Myran.

Hållbarhetsprogrammets stadsbyggnadsprinciper, inriktningsmål och åtgärder ska implementeras i delprojekten via aktörsspecifika handlingsplaner. Det innebär att respektive organisation bryter ned hållbarhetsprogrammet och applicerar det på sitt projekt och beskriver hur det projektet bidrar till den totala måluppfyllelsen och samverkansprocessen. Detta arbete pågår just nu och är en förutsättning för att byggaktörerna ska få köpa marken av kommunen.

Kontakt

Maria Lindelöf, programledare hållbar stadsutveckling
E-post: maria.lindelof@enkoping.se

Johanna Appeltofft, exploateringsingenjör
E-post: johanna.appeltofft@enkoping.se