Norra Myran i Romberga

Kartbild över en del av Enköping stad. Den blåa cirkeln på kartan visar Norra Myran i Romberga.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Kommunen vill möjliggöra etablering av sällanköpshandel inom området.

Fakta

  • Status: Ska utredas
  • Vad det ska bli: Butiker och handel
  • Markägare: Enköpings kommun
  • Fastighetsbeteckning: Romberga 23:31

Om projektet

Kommunen vill göra det möjligt att utveckla området för etablering av sällanköpshandel inom området. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen.

Det här händer just nu

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har beslutat att inleda en planprocess.

Dialogmöte om framtida etableringar

Enköpings kommun vill träffa er fastighetsägare och verksamheter. Vi vill samla in era tankar och idéer om vilka verksamheter som kan erbjudas möjligheten att etablera sig på Norra Myran när kommunen ska börja marknadsföra ledig mark.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

Under 2018-2019 var Myran-området ett föremål för en arkitekttävling för att ta fram en övergripande vision för området.

Handlingar

Just nu finns inga dokument att läsa.

Kontakt

Domagoj Lovas, planarkitekt
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00