Fyra Mälarstäder

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Tillsammans är vi en framgångsrik, Mälarnära och attraktiv aktör i en expansiv tillväxtregion med drygt 350 000 invånare och 16 000 företag.

Loggan för samarbetet "fyra mälarstäder".

Gemensam utvecklings­plan

Med utgångspunkt från avsiktsförklaringen har en gemensam utvecklingsplan tagits fram, som visar vilken inriktning samarbetet ska ha fram till år 2050. Syftet med planen är att bidra till att utveckla kommunernas attraktionskraft och tillväxt. Utvecklingsplanen antogs av alla kommuner i samarbetet under våren 2020.

Avsikts­förklaring

 • Vi tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren.
 • Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god kompetensförsörjning och mångfald.
 • Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren.
 • Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik som gynnar arbetspendling.
 • Vi erbjuder attraktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik rekreation och ett rikt kulturliv.
 • Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv, underlättar för företagsetableringar och investeringar.
 • Vi utvecklar besöksnäringen
 • Vi verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och för att effektivisera energianvändningen.
 • Vi stärker gemensamt förmågan till en god integration inom alla samhällssektorer.
 • Vi ska inom ramen för nya regionbildningar fortsätta att utveckla samverkan inom Fyra Mälarstäder i frågorna i avsiktsförklaringen.

Samarbetsområden

Fyra Mälarstäder startades 2011 och vi samarbetar idag utifrån många gemensamma utmaningar. Här är några exempel på vad vi samarbetar kring:

Besöksnäring

I Mälardalen finns en rik och spännande historia med allt från vikingar och kungaätter till dagens levande kulturliv. Vi samverkar och förbättrar för att ge invånarna förutsättningar för en rik och minnesvärd upplevelse. Bland annat ser vi till att våra turistmål är tillgängliga för alla. Det ska vara lätt att besöka vårt fantastiska landskap genom vattenleder, gästhamnar, cykel- och vandringsleder.

Bostäder och samhällsfastigheter

En av Sveriges mest expansiva regioner kräver också en expansiv bostadspolitik. Vi arbetar intensivt för att öka tillgängligheten till hyresrätter för invånarna i och utanför regionen. Dessutom arbetar vi med konceptbyggnader för vård- och omsorgsboende och förskolor.

Infrastruktur och logistik

Med fokus på en stabil och pålitlig infrastruktur kan en fysisk och mental närhet skapas mellan människor. Det utvecklar livskvaliteten med ett större utbud av upplevelser, utbildning och samhällsservice. En konkurrenskraftig infrastruktur har också potential att generera nya arbetstillfällen, fler företag och bättre tillgång till utbildning vilket säkrar tillväxt.

Tillsammans skapar vi i Fyra Mälarstäder en gemensam logistiknod. För att nå dit arbetar vi för moderna och ambitiösa satsningar på förbättrade kollektivtrafikförbindelse mellan våra städer, via vatten, vägar och järnvägar.

Klimat

Fyra Mälarstäder verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och för att effektivisera energianvändningen. Vi ökar förutsättningarna för att hushålla med jordens resurser och exempelvis använda fler återbrukade varor. Genom offentlig upphandling kan vi ställa krav på att våra leverantörer bidrar till en hållbar offentlig konsumtion.

I ett gemensamt klimatlöfte verkar fyra Mälarstäder aktivt för att minska klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen. Det gör vi genom att:

 • Stödja innovativa lösningar och hållbar infrastruktur för att underlätta och möjliggöra fossilfria transporter inom Fyra Mälarstäders område.
 • Gemensamt arbeta för att ställa om våra egna fordon och inköpta transporter till fossilfria.
 • Minska mängden matsvinn för alla offentligt serverade måltider i Fyra Mälarstäder.
 • Minska klimatpåverkan från livsmedel vi köper in.

Näringsliv och arbetsmarknad

Tillsammans kan vi stärka och öka kompetensförsörjningen i Fyra Mälarstäder. Därför satsar vi på att öka antalet utbildningsplatser inom områdena teknik, bygg, IT och vård och omsorg, där det finns ett uppdämt behov av kompetent personal. Vi lägger också stor vikt på att attrahera människor och näringsliv som tillsammans kan bidra till Mälarregionens utveckling. Allt utifrån ett integrations- och mångfaldsperspektiv.

Mälardalskartan

Mälardalskartan är ett projekt inom samarbetet Fyra Mälarstäder. I kartan hittar du bland annat information om ledig näringslivsmark och detaljplaner för alla fyra städer.

Använd markören i kartan att flytta till det område som du är intresserad av. Klicka för att titta på de dokument som hör till.