Rymningen i södra Örsundsbro

Kartbild över centrala Örsundsbro. En blå cirkel pekar ut Rymningen på kartan.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Korsbacken Invest AB vill bygga 40-50 bostäder i olika storlekar i södra Örsundsbro.

Fakta

  • Status: Förslag
  • Vad det är tänkt att bli: Bostäder
  • Markägare: Enköpings kommun
  • Fastighetsbeteckning: Rymningen 8:6 med flera

Om projektet

Det aktuella området omfattar cirka 10 000 kvadratmeter åkermark. För att undersöka om området är lämpligt för bostäder behöver en ny detaljplan tas fram.

Vad händer nu?

Enköpings kommun sammanställer och bemmöter nu alla synpunkter som har kommit in under förnyad granskning. Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

För att förbättra utbudet av hyresbostäder i Örsundsbro har kommunen sedan tidigare beslutat om att anvisa aktuellt område för hyresbostäder.

Handlingar

Granskningshandlingar

Utredningar

Samrådshandlingar

Kontakt

Domagoj Lovas, planarkitekt
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00