Näringslivs­programmet

Näringslivsprogrammet beskriver vårt uppdrag och prioriteringar för att underlätta för företag som vill starta, växa och etablera sig i Enköpings kommun. Programmet är framtaget genom dialog med det lokala näringslivet.

Ung kvinna med förkläde med texten Fabians Flinks brödbod står bredvid en bröddisk.

Programmet kommer kompletteras med handlingsplaner som beskriver metoder, insatser och aktiviteter för att nå målet: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer.

Näringslivsprogrammet fokuserar på näringslivets utveckling i stort, oavsett bransch. Programperioden är 2023–2027. I dokumentet nedan kan du ta del av hela näringslivsprogrammet, inklusive bakgrund. 

På den här sidan har vi lyft ut det viktigaste.

Enköpings näringsliv

Enköpings samlade näringsliv:

 • genererar cirka 3,1 miljarder i skatteintäkter (2021)
 • sysselsätter 11 200 personer
 • består av 5 100 aktiva företag (2022)
 • utgörs till största del av småföretag (färre än 10 anställda).

Hållbar tillväxtkommun

Under 2021 startades 336 nya företag, i huvudsak inom branscherna logistik och bygg. Det gjorde att vi stod för den fjärde snabbaste tillväxten i Sverige. Flest arbetstillfällen skapas hos småföretagen.

Vi jobbar för att vara klimatneutrala år 2030. Det gör vi främst genom Klimat­kontraktet och Viable Cities.

Klimatkontraktet och Viable Cities – Enköping växer

Mål för näringslivs­programmet

Vår målbild med näringslivsprogrammet när programtiden är över:

 • Enköping är en välkänd och attraktiv plats för företag, kompetens och hållbar utveckling.
 • Enköping är ett naturligt val för etableringar och investeringar inom flera tillväxtbranscher och inom hållbart samhällsbyggande.
 • Enköpings kommun är en strategisk, professionell och aktiv partner som möjliggör för företag att starta, växa, utvecklas och etablera sig i Enköping. 
 • Enköping arbetar strategiskt med hållbarhet mot målet att bli klimatneutralt 2030.
 • Samverkan med näringsliv sker på såväl strategisk som taktisk och operativ nivå.

Sex fokus­områden

Vi har identifierat sex fokusområden för en framgångsrik strategisk näringslivsutveckling. Det har gjorts utifrån dialog med de lokala företagen samt olika mätningar med koppling till kommunens servicegrad och företagsklimat.

De är listade utan inbördes rangordning.

 • Service och bemötande
 • Dialog och samverkan
 • Effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess
 • Strategiskt etablerings- och tillväxtarbete
 • Stärkt platsvarumärke för ökad attraktivitet och stolthet
 • Kompetensförsörjning

För varje fokusområde listar vi några exempel på strategiska aktiviteter. Fler exempel finns presenterade i dokumentet Näringslivsprogrammet. Där beskriver vi även de olika fokusområdena mer i detalj. 

Service och bemötande

Vår service och myndighets­utövning ska kännetecknas av en hög servicegrad. Professionalitet, effektivitet och hög tillgänglighet ska vara ledord i all kundkontakt.

Strategiska aktiviteter inom service och bemötande

 • Säkerställa att företagare upplever oss som tillgänglig, effektiv och serviceinriktad.
 • Effektiv ärendehantering med möjlighet för dig som företagare följa ditt ärende genom hela processen samt korta handläggningstiderna.
 • Utveckla kommunikationen så att det är lätt att göra rätt.
 • Uppträda och agera som en organisation.
 • Erbjuda flexibla och anpassade mötesformer utifrån era behov.
 • Lyft de ämnen som är av stor betydelse för företagens utveckling.
 • Öka kunskapen kring offentlig upphandling.

Dialog och samverkan

Ett framgångsrikt företags­klimat bygger på samverkan och nära dialog mellan kommunen och näringslivet.

Strategiska aktiviteter inom dialog och samverkan

 • Initiera utvecklingsprojekt med koppling till prioriterade områden såsom kompetensförsörjning
 • Samverkan kring relevanta utbildningar, företagsstöd, finansieringsmöjligheter och utvecklingsprojekt.
 • Samverkan för hållbar stadsutveckling 
 • Samverkan för centrumutveckling och arbete med mål Årets stadskärna 2025.

Effektiv och hållbar samhälls­byggnads­process

En hållbar samhällsutveckling inkluderar ett brett utbud av nya bostäder, flexibla lokaler för kommersiell och samhällsviktig verksamhet och attraktiva miljöer för företag att växa i.

Strategiska aktiviteter inom samhälls­byggnad

 • Planera för trygga hållbara stadsdelar och orter med god tillgång till samhällsservice, kommersiellt utbud och arbetsplatser.
 • En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med effektiva flöden.
 • Ha tydliga kriterier för markanvisningar som styr mot tänkt utveckling och målbild.
 • Verka för etableringar och tillväxtprojekt som stödjer kommunens mål om klimatneutralitet år 2030.
 • Verka för väl fungerande och utbyggd infrastruktur med fokus på tillgång på el.
 • Utveckla Enköpings­modellen, en modell för stadsdelsutveckling, i samarbete med näringslivet.

Strategiskt etablerings- och tillväxt­arbete

En tydlig etableringsstrategi som pekar ut vilka områden, branscher och verksamheter som kan bidra till Enköpings långsiktiga mål och hållbara tillväxt.

Strategiska aktiviteter inom etablerings- och tillväxt­arbete

 • En process för snabb och effektiv hantering av etablerings­förfrågningar där roller och ansvar är klargjorda.
 • Möjliggöra och underlätta för företag inom gröna näringar och besöksnäringen.
 • Säkerställa god kommunal service och infrastruktur inklusive bredband i kransorter och på landsbygden för företagare och boende.
 • Samverka för ökad tillgänglighet och väl fungerande kommunikations­­medel på landsbygden och i våra kransorter för företagare och boende.

Stärkt platsvarumärke för ökad attrakt­ivitet och stolthet

Ett starkt platsvarumärke gynnar oss alla. Samtidigt bygger det på hur vi uppfattas och värderas. Det gäller företag, föreningar och andra aktörer och i synnerhet oss som kommun.

Strategiska aktiviteter för att stärka vårt plats­varu­märke

 • Paketera och marknadsföra kommunens erbjudande utifrån målgrupperna
  • befintliga företag
  • företagsetableringar
  • potentiella nystartare.
 • Systematiskt arbeta med kommuninvånares, kommunmedarbetares och företagens stolthet över platsen man bor och verkar i.
 • Stödja företag och andra aktörer som vill kommunicera med hjälp av platsvarumärket.
 • Paketera och marknadsföra strategiska områden i utveckling och omvandling, till exempel Myran, centrum, hamn­området och landsbygden.
 • Utveckla och marknadsföra destinationer inom Enköpings kommun för att locka fler besökare och utveckla besöksnäringen.

Kompetensförsörjning

På kort och lång sikt är förmågan att rekrytera och behålla kompetens en nyckelfråga för näringslivets utveckling, konkurrenskraft och tillväxt. Enköping ligger strategiskt till geografiskt, med tillgång till en stor arbetsmarknad i Mälardalen.

Strategiska aktiviteter inom kompetens­försörjning

 • Utveckla samverkan mellan näringsliv, kommun och skola och ta fram en gemensam strategi för kompetensförsörjning för näringslivet i Enköping.
 • Möjliggöra olika former av praktik inom bland annat grundskola, gymnasium och Yrkeshögskola (YH) och öka elevers kunskap kring arbetsmarknaden.
 • Fler YH-utbildningar inom framtida bristyrken.
 • Samverka med närliggande lärosäten med fokus på gemensamma utvecklingsprojekt för små och medelstora företag. Dessutom ta del av forskning och innovationer inom relevanta fokusområden såsom entreprenörskap, energi och gröna näringar.
 • Samverka med Folkhögskola och studieförbund kring vuxenutbildning och livslångt lärande och karriärväxling.
 • Fortsätta jobba med entreprenörskap i skolan, såsom Ung Företagsamhet.
 • Genomföra matchnings- och rekryteringsaktiviteter på lokal och regional nivå.

Genomförande av näringslivs­programmet

Genomförandet av programmet bygger på ett nära samarbete med politik och tjänstemän, företagare, näringslivsaktörer och organisationer lokalt och regionalt. 

Vi kommer komplettera näringslivsprogrammet med handlingsplaner. Där beskriver vi mer i detalj hur arbetet inom respektive fokusområde ska bedrivas, samt vilka aktiviteter och insatser som behöver genomföras.

Sker i nära dialog och samverkan med lokala näringslivet

Arbetet sker i olika forum såsom näringslivsrådet, LRF:s kommungrupp, bygg-och fastighetsägargruppen samt i samarbete med befintliga organisationer såsom Företagarna i Enköping.

Även de regionala näringslivsorganisationerna är viktiga samarbetspartners i genomförande av programmet såsom ALMI, Ung Företagsamhet, Svenskt näringsliv, Handelskammaren Uppsala samt Region Uppsala med flera. Samverkan med Mälardalens universitet (MDU) sker genom samverkansavtalet som tecknats under 2022. 

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning ska ske årligen på övergripande nivå samt inom respektive nämnd och i externa företagarforum.

Mål för oss som kommun

När näringslivs­programmet är genomfört

 • har vi en hög tillgänglighet
 • bemöter vi företag och hanterar deras ärenden effektivt med hög servicenivå
 • är vi en affärsmässig och attraktiv partner i etableringsarbetet
 • är vårt erbjudande till företagen attraktivt och välkänt
 • är vi en strategisk partner för hållbara utvecklings- och tillväxtprojekt.