Sanering av marken runt Enköpingstvätten

Kartbild som visar platsen där byggnaden låg. En liten cirkel på kartan pekar ut var marken för gamla Enköpingstvätten ligger.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Marken runt Enköpingstvätten är förorenad och behöver saneras.

Fakta

  • Status: Byggnation pågår
  • Byggstart: 2023
  • Klart: 2029
  • Vad det ska bli: Sanering av mark
  • Vem som bygger: Enköpings kommun
  • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Saneringen kommer ske genom så kallad termisk sanering vilket innebär att marken värms upp med hjälp av el-värme som gör att föroreningarna övergår till ångfas och kan fångas upp och därefter behandlas.

Kommunen är huvudman för arbetet. Det innebär att kommunen planerar vad som ska göras och upphandlar den speciella kompetens som krävs för detta. Det gäller främst konsulter och olika typer av entreprenörer. Kommunen får ansöka om bidrag från staten till alla kostnader.

Varför vi gör det här

Enköpingstvätten var verksam i Enköping mellan 1962 och 2007. Under den tiden orsakade verksamheten vid kemtvätten omfattande markförorening, som i huvudsak består av tvättkemikalien tetrakloretylen (PCE). Den är hälsofarlig och har speciella egenskaper som gör den särskilt svår att undersöka och bedöma. Den har låg vattenlöslighet, men kan ändå spridas över stora avstånd, via grundvattnet.

Föroreningen har också via grundvattnet bland annat spridits till den kommunala vattentäkten vid Munksundet.

Kommunen har tagit över fastigheten

Företaget som drev kemtvätten gick i konkurs för 10 år sedan. Sedan dess har det inte funnits någon egentlig ägare. Kommunen har övertagit fastigheten genom expropriation. För att kunna få statlig finansiering måste det finnas någon som driver frågan och därför har kommunen tagit på sig den uppgiften.

Statliga bidrag står för kostnaden

Finansiering av saneringen sker genom statligt bidrag. Naturvårdsverket har beviljat Enköpings kommun bidrag för undersökningar, projektering och sanering.

Ingen fara för allmänheten

Vid vissa tillfällen kan man se ångor från området. Det är ingen fara att vara nära området. Det mesta av föroreningen ligger långt ner i marken. Vid djupa grävarbeten kan det finnas risker för personal.

Utifrån den erfarenhet vi har med den här saneringsmetoden är inte ångorna farliga för folk som passerar området. Vi har även haft en specialist på plats som gjort en beräkning av  koncentrationen i luften utifrån en spridningsmodell. Svaren visar att halterna anses ofarliga, detta gäller även när det ångar som mest, oftast vid kyla.

Ångorna som stiger från området är till största del vattenånga, men precis vid markytan är marken väldigt varm vilket gör att även organiskt material kan förångas. När detta sker kan det lukta, men det är ofarligt.

Det är heller ingen fara att dricka det kommunal dricksvattnet. Dricksvattnet uppfyller de krav som Livsmedelsverket ställer. Dricksvattnet kontrolleras regelbundet för att säkerställa att föroreningshalten inte ökar.

Det här händer just nu

Saneringsarbetet startade hösten 2023 och planeras pågå cirka ett år. Efter genomförd sanering kommer uppföljande provtagningar pågå under de kommande fem åren för uppföljning av de genomförda åtgärderna.

Saneringen ska ske i två steg

Först kommer de översta lagren av förorenad jord att grävas bort. På större djup används en metod som innebär att marken värms upp, för att förånga föroreningen, som sen fångas upp och tas om hand.

Karta

Detta har hänt tidigare

Enköpings kommun har under de senaste åren utfört utredningar och undersökningar för att bedöma omfattningen av markföroreningarna.

Undersökningarna gick framför allt ut på att borra i marken och ta prover för analyser. Det blev borrningar både i området på och omkring kemtvättstomten, och i delar av Enköpings centrala delar.