Gymnasieskola

Del av fasad av gymnasiet där huset är i vinkel med stora fönster och texten Westerlundska gymnasiet. Den är byggd i rödbrunt tegel och trä. Foto.

Byggandet av nya lokaler för Westerlundska gymnasiet är igång. Lokalerna kommer stå färdiga för inflytt hösten 2024.

Fakta

 • Status: Byggnation pågår
 • Byggstart: 2021
 • Klart: Maj 2024
 • Vad det ska bli: Nytt gymnasium
 • Vem som bygger: PEAB
 • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Framtidens skola placeras i samma område som den nuvarande. Ett campuskoncept skapas där tre byggnader sammanlänkas med varandra. Annan verksamhet ska kunna få plats för att optimera användandet av lokalerna och därmed sänka kostnaderna. Det kan till exempel handla om kultur-, sport- eller mötesaktiviteter.

De nya lokalerna ska stå färdiga för inflytt höstterminen år 2024.

Varför vi gör det här

Enköpings kommun är i behov av nya lokaler för den kommunala gymnasieskolan Westerlundska gymnasiet (WGY). Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga och har ett antal olika problem som har med fastigheternas ålder och skick att göra. Det bedöms inte realistiskt att renovera de befintliga lokalerna. Istället togs beslut om ett nybygge.

Det här händer just nu

Just nu går bygget in i sin slutfas, där väggar målas och golv läggs samtidigt som el, lampor, toaletter och allt däremellan installeras inför inflytt hösten 2024. Mark och gata runt om skolan ställs i ordning.

Offentlig konst på gymnasiet

Det som väntar närmast är att den konstnärliga gestaltningen installeras. Konstverket är skapat av konstnären Ann Lislegaard. Verket heter All Machines Are Dream Machines och består av två delar: en markbeläggning och en skulptur.

Så kommer det att se ut

Illustration visar skolgården till gymnasiet.

Skolgården. Illustration: White Arkitektbyrå

Illustration av hur entréhallen i gymnasiet ska se ut. Det är tre våningar, ljust material och en trappa till höger. Det finns personer på varje våning, både vuxna och ungdomar.

Entréhall i framtida gymnasiet. Illustration: White Arkitektbyrå

Illustration av White arkitektbyrå av hur gymnasieskolan ska se ut. En stor byggnad med stora fönsterpartier.

Illustration av White arkitektbyrå

Skiss över vart skolan kommer att ligga. Skissen visar att skolan kommer ligga intill Sandbrogatan och Torggatan. Den nya skolan kommer ligga intill platsen där den nuvarande skolan ligger.

Skiss över var den nya gymnasiebyggnaden kommer att ligga.

Karta

Det här har hänt tidigare

 • Under vintern och våren 2018/2019 gjordes en förstudie som leddes av White arkitektbyrå. Förstudien presenterades i slutet av maj 2019 och innehöll ett förslag till hur en ny gymnasieskola i Enköping kan se ut, och vilka verksamheter den ska innehålla. Förstudien har finputsats och ett mer specifikt gestaltningsprogram har tagits fram. Illustrationerna längre ner på sidan är hämtade ur gestaltningsprogrammet.
 • Efter beslut i flera av kommunens nämnder tog kommunfullmäktige den 11 maj 2020 det sista nödvändiga politiska beslutet för att projektet skulle gå vidare i ett skarpt läge.
 • Efter kommunfullmäktiges startbesked gick projektet in i den så kallade fas 2 sommaren 2020. Den fasen pågick till hösten 2021. Under den här tiden förfinades alla idéer som tagits fram under det tidigare arbetet. Samtidigt upphandlades byggentreprenör vilket blev klart i februari 2021 då PEAB vann upphandlingen. Ändrad detaljplan och bygglov för skolan har också hanterats under fas 2.
 • Hösten 2021 gick projektet över i sin tredje fas då byggnationen genomförs.
 • Det första symboliska spadtaget togs den 8 oktober 2021, även om förberedande markarbeten redan hade pågått en tid.
 • I januari 2022 är mer än två tredjedelar av pålarna nedslagna i marken. De första fundamenten och kantbalkarna blev gjutna och isolering av grunden genomfördes.
 • I mars 2022 blev pålarna nedslagna, en tredjedel av betongplattan var gjuten och stommar av trä hade börjat resas.
 • I april 2022 började väggar och våningsplan att byggas upp. Skyddsrum byggdes i ett källarplan.
 • I juli 2022 blev den sista grunden gjuten och arbetet fortskrider under hela sommaren. Bland annat kommer taket och fönster till hus Y (det första huset som restes) att komma på plats under sommarmånaderna.
 • Hösten 2022 är två huskroppar helt täta. Sidoväderskydd är monterade på väggar där fasaden inte är helt färdigbyggd.
 • I januari 2023 är det tätt tak på hela byggnaden. Arbete med att lägga plåttak och fortsätta bygga fasaden pågår. Arbeten inomhus görs också såsom spackling och målning av vissa delar.
 • Under sommaren 2023 borrades energiborrhål som ska generera kyla till skolans lokaler. Även solceller installerades på skolans tak.