Företagsby i Annelund

Foto över Annelundsområdet. En liten cirkel på kartan pekar ut var nya företag skulle kunna etablera sig.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Markägaren vill kunna bygga en företagsby för verksamheter, service, handel och småskalig industri.

Fakta

  • Status: Förslag
  • Vad det ska bli: Verksamheter, service, handel och småskalig industri
  • Markägare: Privatägd
  • Fastighetsbeteckning: Villberga-Mälby 1:10 m.fl.

Om projektet

Markägaren vill kunna bygga en företagsby inom sin fastighet. Området ligger i anslutning till Stockholmsvägens korsning med Österleden och omfattar ungefär 15, 9 hektar. Detaljplanen syftar till att utreda möjligheter för etablering av olika typer av icke störande verksamheter, tillfällig vistelse (hotell), service, handel och småskalig industri samt säkerställa grönytor för friluftsliv och omhändertagande av dag- och bakgrundsvatten.

Det här har hänt tidigare

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd mellan 30 januari 2023 och 26 februari 2023. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla synpunkter som kom in under samrådet. Utifrån synpunkterna har kommunen gjort vissa ändringar i förslaget.

Granskning

Det nya förslaget skickas nu åter till berörda på remiss, så kallad granskning. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner granskningshandlingarna längre ner på den här sidan.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Skicka in synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem senast 25 februari 2024 till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Antingen via e-post eller via brev.

E-post: detaljplan@enkoping.se

Adress

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Verksamhet för strategisk planering, 745 80 Enköping.

Vem får yttra sig?

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till, eller inom planområdet har rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Vad händer sen?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under granskningen. Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Kontakt

Domagoj Lovas
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00