Företagsby i Annelund

Foto över Annelundsområdet. En liten cirkel på kartan pekar ut var nya företag skulle kunna etablera sig.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Markägaren vill kunna bygga en företagsby för verksamheter, service, handel och småskalig industri.

Fakta

  • Status: Förslag
  • Vad det ska bli: Verksamheter, service, handel och småskalig industri
  • Markägare: Privatägd
  • Fastighetsbeteckning: Villberga-Mälby 1:10 m.fl.

Om projektet

Markägaren vill kunna bygga en företagsby inom sin fastighet. Området ligger i anslutning till Stockholmsvägens korsning med Österleden och omfattar ungefär 15,9 hektar. Detaljplanen syftar till att utreda möjligheter för etablering av olika typer av icke störande verksamheter, tillfällig vistelse (hotell), service, handel och småskalig industri samt säkerställa grönytor för friluftsliv och omhändertagande av dag- och bakgrundsvatten.

Det här har hänt tidigare

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, samråd mellan 30 januari 2023 och 26 februari 2023 och granskning mellan 25 januari 2024 och 25 februari 2024. 

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Vad händer nu?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kom in under granskningen. Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Kontakt

Domagoj Lovas
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00