Fastighet vid Kungsgatan och Källgatan

Kartbild över Enköping stad. En liten cirkel på kartan pekar ut var fastigheten ligger.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Fastighetsägaren önskar möjliggöra bostäder på övervåningen i befintlig byggnad vid Kungsgatan/Källgatan.

Fakta

  • Status: Ska utredas
  • Vad det ska bli: Bostäder
  • Markägare: Privatägt
  • Fastighetsbeteckning: Centrum 12:1

Om projektet

Fastighetsägaren till Centrum 12:1 önskar möjliggöra bostadsändamål på övervåningen i den befintliga byggnaden vid Kungsgatan/Källgatan, som idag är planlagd för handel och kontor i två våningar.

Fastighetsägaren har tidigare sökt bygglov för fem lägenheter på övervåningen, men nekats på grund av att användningen ”bostad” strider mot ändamålsbestämmelserna i gällande detaljplan, DPL 290.

För att fastighetsägaren ska kunna gå vidare med sina planer för bostäder i byggnadens övervåning måste detaljplanen ändras, och därför har fastighetsägaren nu ansökt om planbesked.

Det här händer just nu

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade den 13 september 2023 att inleda en planprocess för Centrum 12:1.

Handlingar

Kontakt

Martin Eriksson
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00