Enköpings garnison i Stenvreten

Kartbild över en del av Enköping stad. Enköpings garnison är inringat med blå ram.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Fortifikationsverket önskar möjlighet att utveckla och komplettera sina lokaler eftersom försvarsmaktens verksamhet i Enköping växer.

Fakta

  • Status: Ska utredas
  • Vad det ska bli: Utveckling och komplettering av lokaler
  • Vem som bygger: Fortifikationsverket
  • Markägare: Enköpings kommun
  • Fastighetsbeteckning: Stenvreten 4:1

Om projektet

Enköpings garnison har historiskt inte omfattats av detaljplanering och kommunen ser därför ingen större anledning att styra exakt hur garnisonsområdets centrala delar får utvecklas. Däremot kan det i det här fallet vara lämpligt att utreda hur området ska utformas i de delar som är synliga från Stockholmsvägen och vilka kvaliteter som är viktiga att bevara.

Det här händer just nu

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-10-03 att inleda en planprocess för fastigheten.

Handlingar

Kontakt

Tobias Viberg, planarkitekt
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00