Beckasinen vid Sankt Ilian

Kartbild över centrala Enköping. Ett område är markerat med blå ram. Det området är det som texten pratar om.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Markägaren vill bygga bostäder med inslag av handel och verksamheter inom fastigheterna.

Fakta

  • Status: Förslag
  • Vad det ska bli: Bostäder och handel
  • Markägare: Privatägt
  • Fastighetsbeteckning: Sankt Ilian 36:10, 36:7 och 36:2

Om projektet

Markägarna vill bygga bostäder och lokaler med inslag av handel och andra verksamheter. För att det ska vara möjligt behöver kommunen undersöka om det är lämpligt.

Det här händer just nu

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommit in under samrådet. Då kan det innebära att kommunen behöver ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades förslaget ut för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar.

Handlingar

Samrådshandlingar

Utredningar

Beslut

Kontakt

Domagoj Lovas, planarkitekt
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00