Avloppsreningsverk i Vappa

Illustration över hur reningsverket i Vappa skulle kunna se ut. Illustrationen visar flera röda byggnader med svart tak. Det syns även bassänger och silos. En liten parkering syns också.

Det nya reningsverket ska rena avloppsvatten från Enköpings tätort, Hummelsta, Haga, Bredsand och Lillkyrka.

Fakta

 • Status: Planerad
 • Byggstart: Oktober 2023
 • Klart: 2028
 • Vad det ska bli: Avloppsreningsverk
 • Vem som bygger: NCC, Bravida, Purac och Certego
 • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Det nya reningsverket ska ersätta det nuvarande verket som ligger bredvid Ena Energi. Det kommer innehålla modern teknik som gör att reningen förbättras och utsläppen minskar i Mälaren.

Hur vi valt platsen

Platsen för det nya reningsverket är noga utvald utifrån ett antal kriterier. Flera andra platser har varit med i utvärderingen men inte varit lämpliga.

Den nuvarande placeringen valdes för att avloppsreningsverket:

 • behöver ligga relativt nära centralorten
 • inte ska ligga för nära tät bebyggelse
 • kan placeras på ett sätt så att det inte blir så synligt
 • behöver ligga nära vattendrag där man kan släppa ut renat vatten
 • behöver ligga på plats där marken är byggnadsmässigt lämplig för ett verk.

Vilka som bygger

 • NCC ansvarar för bygg och mark
 • Bravida ansvarar för rör, ventilation och el
 • Purac ansvar för maskinentreprenaden som är själva reningsmaskinerna
 • Certego ansvarar för säkerhetsentreprenaden

Det här händer just nu

Byggstart är planerad till den 16 oktober 2023. Datumet kan förändras beroende på om kommunen får startbesked från miljö- och byggnadsförvaltningen.

Karta

Det här har hänt tidigare

 • Nytt bygglov,som vann laga kraft i september 2023
 • Upphandling av entreprenader för att bygga avloppsreningsverket har avslutats. Kontrakt är skrivet med NCC för byggdelen av entrepenaden. Byggstart är beräknat till hösten 2023.
 • Ett arbete med att bygga infartsväg från väg 55 pågår vår och sommar 2023.
 • Den etapp med ledningar som pågår 2022-2023 är en sträcka från skogen vid Nynäs Gård och som fortsätter vidare under Enköpingsån och förbi Haga.
 • Inför byggnationen av nytt avloppsreningsverk så läggs ledningar från tätorten till det nya avloppsreningsverket i Vappa.
 • Arbetena med utbyggnaden av ledningar sker i olika etapper. En tidigare etapp utfördes längs med Bredsandsvägen under 2021.
 • Miljötillstånd från Länsstyrelsen vann laga kraft våren 2021. Bygglov vann laga kraft i juni 2021.
 • För att få bygga ett nytt avloppsreningsverk krävs ett miljötillstånd. Kommunen lämnade in ansökan om miljötillstånd till länsstyrelsen i december 2018. 
 • En detaljplan har antagits av kommunfullmäktige

Varför vi gör det här

Det nuvarande reningsverket är gammalt och slitet. Det är också för litet för att klara av att rena avloppsvattnet tillräckligt bra när Enköping växer.

Kontakt

Danielle Littlewood
Biträdande förvaltningschef
E-post: danielle.littlewood@enkoping.se