Kvalitetsgranskning av Westerlundska

Fint betyg åt Westerlundska gymnasiet i Skolinspektionens granskning

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Westerlundska gymnasiet och resultatet är gott.

- Det känns fantastiskt roligt att få det här fina kvittot på vårt arbete. Framförallt att vi har förbättrat oss så mycket sedan förra inspektionen, säger gymnasierektor Linda Lindahl....

Skolinspektionen gör regelbundna granskningar av alla landets skolor för att säkerställa att verksamheten håller den kvalitet som mål och andra riktlinjer säger att eleverna har rätt till.
Förra gången som WGY granskades hade Skolinspektionen en hel del synpunkter. Då gjordes en så kallad regelbunden tillsyn. Den här gången gjordes en regelbunden kvalitetsgranskning och nu var det inte mycket man hittade som behöver utvecklas. Det mesta som står i granskningsrapporten är mycket positivt. Till exempel lyfts det fram att Westerlundska gymnasiet arbetar metodiskt med att följa alla elevers kursresultat under pågående terminer och sätter in åtgärder i de fall då elever ser ut att riskera att missa målen.
- Vårt resultatuppföljningssystem, ”RUFS”, möjliggör att vi kan veta exakt hur varje enskild elev ligger till. Det betyder att vi direkt kan sätta in just det stöd och de åtgärder som eleven behöver, säger Linda Lindahl.

Inom fyra områden har Skolinspektionen bedömt WGY:s arbetssätt. Bedömningen görs på en tregradig skala där högsta betyg är att skolan uppfyller kriterierna i hög utsträckning, mellanbetyg är att skolan uppfyller kriterierna i flera delar och lägsta betyg är att skolan uppfyller kriterierna i låg utsträckning.

WGY får det högsta betyget inom två av fyra områden. Inom de andra två områdena bedöms skolan i flera delar uppfylla kriterierna. De enda förbättringsområden som lyfts fram handlar om att lektionerna på skolan behöver avslutas och avrundas på ett mer strukturerat sätt, samt att skolan ska arbeta med trygghet och studiero på ett mer likartat sätt för alla elever och på alla program.
- Vi har idag ett värdegrundsarbete i form av en treårsplan som alla våra elever tar del av. Vi arbetar aktivt med trygghet och studiero och kommer att fortsätta den utvecklingen under det närmsta året, säger Linda Lindahl.

Enköping