Omvärlden och trender

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) trendspaning fram mot år 2030 benämns 13 trender som kommer att påverka det kommunala uppdraget.

Flera av SKL:s trender återfinns i den övergripande verksamhetsplanen för 2019. För vård- och omsorgsnämnden finns ett antal trender som kommer att vara avgörande i framtiden.

Vi blir fler äldre

Antalet äldre ökar under hela perioden fram till och med år 2030. Framförallt kommer gruppen ”äldre äldre” (från cirka 85 år och uppåt) att öka. Tidigare har uppfattningen varit att andelen friska år ökar i och med att vi blir äldre. Nu visar forskningen att det inte är så. Vi får funktionsnedsättningar och åldrandets sjukdomar vid samma tidpunkt i livet som tidigare. Det innebär att vi får fler år då vi behöver samhällets stöd och vård.

Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder, vilket innebär att nya arbetssätt och metoder måste utvecklas för att klara av välfärdsuppdraget inom lagstyrd verksamhet.

Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik

Regeringen och berörda statliga myndigheter är angelägna om att vårdgivare och socialtjänsten utvecklar gemensamma system som ökar effektiviteten i informationsöverföringen rörande brukare och patienter. Inom Uppsala län är även kommunerna och regionen angelägna om att utveckla gemensamma system och gemensamma arbetsgrupper finns på plats. Sammanhållen journal genom Nationell patientöversikt (NPÖ) och det länsgemensamma kommunikationssystemet Prator är exempel på system som är nödvändiga förutsättningar för att klara de allt snabbare vårdflödena.

För att skapa en modern och trygg vård och omsorg behöver vi sträva mot att alla ska ha god tillgång till teknik som skapar trygghet och ger ökat självbestämmande och självständighet. Det kan till exempel vara olika typer av larm, elektronisk tillsyn eller system för att ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.

Samtidigt kan rätt teknik bidra till en bättre arbetsmiljö och förutsättningar för välfärdens medarbetare. Det kan till exempel vara en självgående dammsugare eller en duschrobot som frigör tid så att våra medarbetarresurser används på bästa sätt. Förvaltningens arbete med verksamhetsutveckling där tekniska alternativ blir en naturlig del kommer att vara i fokus.

Attraktiv arbetsgivare

I takt med att vård- och omsorgsinsatserna ökar i landet behövs fler medarbetare inom framförallt den kommunala vården. Det faktum att en stor del av medarbetarna kommer att gå i pension under den kommande tioårsperioden gör att kommunernas behov av nyrekrytering ökar. Både sjuksköterskeutbildningarna och i viss mån vård- och omsorgsprogrammet har en stark inriktning på akut- och slutenvårdsmedicin. Det innebär att kommunerna har behov av att komplettera även nyutbildades utbildning med kunskap om kommunal hälso- och sjukvård.

Utifrån ovanstående samt att många nya medarbetare helt saknar grundläggande utbildning är det av största vikt att fortsätta utvecklingen av den interna kompetensutvecklingen, Enköpingsmodellen. Modellen säkerställer medarbetarnas kunskap och ökar engagemanget och viljan att stanna kvar i verksamheten.