Nämndordförande har ordet

Grunden i vår organisation är medarbetarna. Utan deras kreativitet, lojalitet och profession skulle verksamheterna inte fungera.

God vård och omsorg ska vara tillgänglig för invånare i såväl staden som på landsbygden. För att fortsättningsvis klara denna uppgift gör vi nu en ekonomisk genomlysning av var våra skattekronor bäst gagnar kommuninvånarna.

Politiskt mod

Prognosen för 2019 och därpå kommande år visar på en tuff ekonomisk framtid. För att klara detta krävs politiskt mod samt utökat samarbete mellan olika förvaltningar och med Region Uppsala.

Välfärdsteknik

Verksamhetsutveckling är ett måste för att klara vårt uppdrag, där välfärdsteknik ger möjlighet för den enskilde att få ett mer självständigt liv. Genom digitala tjänster utnyttjas våra resurser på ett optimalt sätt.

En stor del av vår äldre befolkning har ett digitalt utanförskap som kräver satsningar i form av utbildning. Här är våra pensionärsorganisationer och Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) en viktig kanal som delger oss sina medlemmars behov och möjligheter.

Fokus på medarbetarna

Basen i vår organisation är medarbetarna, utan vilkas kreativitet, lojalitet och profession verksamheterna inte fungerar. En mycket viktig del i arbetet att behålla våra medarbetare och locka fler till vård- och omsorgsarbete är att stötta medarbetarna och stärka dem i deras yrkesroll. Vi behöver ge dem ökade möjligheter till karriärvägar i den egna verksamheten. Att vara en attraktiv arbetsgivare är prioritet nummer ett.

Utan medarbetare som trivs med sitt arbete har vi inte möjlighet att ge våra kunder en god och säker vård. Vilket skulle medföra att vi inte klarar vårt uppdrag.

Bitte Myrsell
ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Bitte Myrsell

Kontakta nämnden