Verksamhetsresultat

Kunderna inom vård och omsorg är i hög grad nöjda med förvaltningens insatser.

Kund och kvalitet

Kunderna inom vård och omsorg upplever hög grad av delaktighet i sin planering av insatser.

Ambitionen för 2019 är:

Målet är uppnått när de positiva svaren är 90 procent eller högre.

Trygga insatser

Kunderna inom vård och omsorg upplever hög grad av trygghet med våra insatser.

Ambitionen för 2019 är:

Målet är uppnått när de positiva svaren är 80 procent eller högre.

Gott bemötande

Kunderna inom vård och omsorg upplever ett gott bemötande i kontakten med våra medarbetare.

Ambitionen för 2019 är:

Målet är uppnått när de positiva svaren är 90 procent eller högre.

God vårdprevention

Kunderna inom särskilt boende och hemtjänst erbjuds strukturerad och systematisk vårdprevention genom Senior alert.

Ambitionen för 2019 är:

Målet är uppnått när processuppfyllnaden* är ”grön”.

De senaste årens mätningar visar hög grad av nöjdhet med de insatser förvaltningen ger både i särskilt boende och i det egna hemmet. Det visar såväl förvaltningens egen enkät som Socialstyrelsens stora enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" där Enköping genomgående har ett högre nöjdhetsresultat än både länet och riket.

Nämnden ser fortsättningsvis att hög nöjdhet kring delaktighet, trygghet och bemötande är viktiga delar att styra verksamheten efter.