Mål för nämnden

Vård- och omsorgsnämnden har effektmål inom tre områden: kund och kvalitet, medarbetare och ekonomi.

Kund och kvalitet

Vi vill att kunderna inom vård och omsorg upplever

  • hög grad av delaktighet i sin planering av insatser.
  • hög grad av trygghet med våra insatser.
  • ett gott bemötande i kontakten med våra medarbetare.

Vi vill att kunderna inom särskilt boende och hemtjänst erbjuds strukturerad och systematisk vårdprevention genom verktyget Senior alert.

Medarbetare

Vi vill att medarbetarna inom vård och omsorg

  • upplever att deras kompetens tas tillvara.
  • upplever att de har rätt kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter och därmed också en hög grad av arbetstillfredsställelse.
  • påverkas positivt av det utvecklande ledarskapet.

Ekonomi

Vi vill att samtliga verksamheter inom vård och omsorg utför sina uppdrag utifrån tilldelade resurser och har en ekonomi i balans som är hållbar över tid.

Strategiska mål

För perioden 2016-2019 har den politiska ledningen beslutat om fem övergripande mål. Uppdragen utgår ifrån oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019.