Ekonomi

Här kan du se vård- och omsorgsförvaltningens budget för 2019.

Den beslutade budgeten för vård- och omsorgsnämnden för 2019 är på 815,5 miljoner kronor. Denna budget ska täcka löpande drift av nuvarande verksamheter, löne- och kostnadsökningar samt tillkommande kostnader för ny och utökad verksamhet.

Då tilldelad budgetram inte bedöms täcka ovanstående kostnader kan en handlingsplan behöva tas fram under innevarande år.

Ekonomiska nyckeltal

Köpta platser

Beviljad tid, hemtjänst

Utförd tid, hemtjänst

Produktivitet, hemtjänst

Kostnad per plats på särskilt boende

Kostnad för sjukfrånvaro