Vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service.

Fritid och kultur

Under 2019 kommer vi fortsätta arbetet med att utveckla hur våra verksamheter levererar vård, omsorg och stöd av rätt kvalitet. 2018 kunde vi med glädje se att vi hade en hög mål­uppfyllelse när det gäller nöjda kunder.

Systematiskt arbete

För att vara säkra på att trenden fortsätter gå åt rätt håll kommer vi under 2019 att jobba vidare med förvalt­ningens kvalitetsledningssystem. Genom att arbeta systematiskt, med starkt fokus på upp­följning och utvärdering, kan vi förbättra de tjänster vi levererar och vara i ständig utveckling.

Tydligt uppdrag

Det systematiska arbetssättet kommer att göra med­arbetarnas uppdrag tydligt och bidra till hög konti­nuitet i insatserna mot de vi är till för. Samtidigt fort­sätter vi utveckla vår egen modell för kompetens­utveckling: Enköpingsmodellen.

Modellen säkrar att våra medarbetare har rätt kompetens för sitt uppdrag. Vi tror och hoppas att den kommer att bidra både till att attrahera nya medarbetare och behålla de vi har.

Fler tekniska lösningar

Vi börjar under 2019 resan mot att använda allt mer teknik i de situationer där det skapar mervärde för de vi är till för. Ambitionen är att kunna erbjuda en variation av möjligheter för kunden att få insatser och för verk­samheten att utföra sitt uppdrag.

Vård- och omsorgsnämnden

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Bitte Myrsell

Kontakta nämnden