Omvärlden och trender

Fler barn och unga behöver vårdinsatser och injektions­missbruket ökar bland vuxna. Vi ser att samverkan med andra aktörer är avgörande för effektiva insatser och vi provar ny teknik för att ge bättre stöd.

Vårdinsatser för barn och unga ökar

Socialnämnden kan konstatera att behovet av vårdinsatser för barn och ungdomar fortsätter att öka, så kallade ärenden med komplex problematik, och med det också behovet av att komplettera exempelvis en familjehemsplacering med andra insatser. Behovet av samverkan med andra aktörer som till exempel skola och barnpsykiatrin är avgörande för att insatserna ska få önskad effekt. Samverkan med framförallt barnpsykiatrin är ett fortsatt utvecklingsområde.

Socialnämndens verksamheter har påbörjat ett utvecklingsarbete för att minska antalet sammanbrott för barn placerade i familjehem. Barn i samhällsvård löper större risk att inte klara godkända betyg i grundskolan och har generellt sämre hälsa än barn som inte är placerade. Detta är kunskap som förvaltningen tagit till sig och som ingår i utvecklings­arbetet gällande barn i samhällsvård.

Injektionsmissbruket bland vuxna ökar

När det gäller vuxensidan har socialnämnden under 2018 sett en fortsatt utveckling av ökat injektionsmissbruk i form av heroin och att personer har behov av flera insatser. Under 2018 har socialnämnden haft något färre placeringar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och socialtjänstlagen (SoL).

Huvudsaklig drog är blandmissbruk med narkotika som huvuddrog, inte alkohol. Bedömningen är att nivån på antal placerade enligt LVM kommer att ligga kvar, framförallt då vi ser att ohälsan generellt i kombination med missbruk och psykisk sjukdom är vanligare i målgruppen.

Socialnämndens verksamhet arbetar medvetet aktivt med att motivera klienter till frivillig vård. Dels vet vi att frivillig vård har bättre effekt och dels är det en kostnadsfråga då dygnskostnaden av placering enligt socialtjänstlagen oftast är billigare än placering enligt LVM.

Bedömningen är att socialnämndens egen öppenvård för vuxna kommer att behöva ställa om i vissa delar för att bättre bli ett realistiskt alternativ till placering på institution. Arbetet med den omställningen är påbörjad med bland annat omställning av personella resurser, översyn av metoder och samverkans former mellan myndighet och öppenvård.

Testar ny teknik för bättre stöd

Målsättningen är att kunna bryta missbruk samt undvika fysiska och psykiska konsekvenser av missbruk snabbare. Socialnämnden kommer även att prova ny teknik i det arbetet med start 2019. Att ha digital kontakt med klienter samt att använda mer resurser under annan tid på dygnet än kontorstid bedömer socialnämnden ska öka möjligheterna till mer samlat stöd för brukarna samt öka tillgängligheten på vår service och insatser.

Socialtjänstlagen revideras

En översyn av socialtjänstlagen pågår. Förslag om revidering var planerad att lämnas under hösten 2018, men det troliga är att det kommer under 2019.

Uthållighet och tålamod behövs

En stor utmaning för socialtjänsten är att arbeta med uthållighet och tålamod. Vi vet att resultat av insatser och hjälp som människor får ofta visar sig på sikt. Förändringar i människors beteenden och liv tar oftast lång tid och ibland kan det krävas många olika insatser under mycket lång tid för att uppnå önskvärd förändring.

Förändringar i andra delar av välfärdssystemet påverkar alltid socialtjänsten, på kort eller lång sikt. Vilka förändringar som kan komma att ske inom till exempel Arbets­förmedlingens uppdrag eller inom sjukförsäkringssystemet vet vi inte i dagsläget. Förändringar i regler och ersättningar gällande mottagandet av ensamkommande är genomförda och socialförvaltningen har påbörjat ett omställningsarbetet kring detta. När det gäller behovet av ekonomiskt bistånd och den ökning av antal hushåll som är i behov av detta har socialnämnden arbetat fram en handlingsplan 2018, som socialnämnden kommer fortsätta arbeta efter. Socialnämnden har identifierat målgrupper som är i behov av ekonomiskt bistånd och vilka insatser som kan vara lämpliga för att möta deras behov.

En stor utmaning är bristen på mindre och framförallt billigare hyreslägenheter. Det gör att hushåll i större utsträckning får hyra dyrare bostad och då i vissa fall behöver ansöka om utfyllnad av ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden har en bra samverkan med Arbetsförmedlingen gällande alla målgrupper. Genom det gemensamma Jobbcentrum kommer socialförvaltningen att kunna ge bra förutsättningar för dem som behöver insatser för att bli självförsörjande. Socialförvaltningen kommer fortsätta att ta ansvar och bidra till utvecklingen av Jobbcentrum.

Det är en särskilt stor gemensam utmaning att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem som lämnar etableringen så att de kommer i arbete eller påbörjar en utbildning.