Nämndordförande har ordet

Utbildad och motiverad personal är en grund­förut­sättning för att vi ska möta våra invånares behov.

Vi går in i en allt tuffare ekonomisk period i Sverige och samtidigt ställer våra invånare högre krav på förvaltningens till­gänglighet och leverans av tjänster. Grunden för att klara av vår uppgift är att vi har utbildad och motiverad personal.

Satsningarna på medarbetarnas arbets­miljö och arbets­situation ska fortsätta. Trivsel på arbetsplatsen är en av förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Ett lyckat förändringsarbete som lett till bättre arbetsmiljö och ökad trivsel är hanteringen av försörjningsstöd. Besluts­tiden har halverats och personalen upp­lever en mindre stressad arbets­situation.

Fler barn i familjehem ska klara grund­skolan

Barn som är placerade i familjehem är en särskilt utsatt grupp, där forskning visar att för de barn som går ut årskurs nio med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för att hamna i utanförskap. Sedan ett par år tillbaka driver vi projektet Skolfam i samarbete med utbildnings­förvaltningen och det kommer vi att fortsätta med under 2019. Skolfam är en arbetsmodell för att arbeta förebyggande med att stärka skol­resultat för barn i familjehem.

Fler invånare ska ha egen för­sörjning

Ett tydligt uppdrag är att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Här behöver förvaltningen tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden att utveckla verksamheten tillsammans med berörda myndigheter. Vi måste tillsammans hitta lösningar där människor går från bidrag till egen försörjning. En viktig aktör för att lyckas är samarbete med företagare i kommunen.

Vi vill tidigt upptäcka våld i nära relation

Att upptäcka personer som utsätts för våld i nära relation är ett prioriterat utvecklingsområde. Vi har intensifierat vårt arbete kring detta i alla våra verksamheter. Alla medarbetare har utbildats i en bedömnings­­metod för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka om våld förekommer. Med hjälp av bedömningsmetoden och andra insatser hoppas vi kunna hjälpa fler invånare att få hjälp så tidigt som möjligt.

Nämnd

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Peter Book (M)

Kontakta nämnden