Verksamhetsresultat

Nämndens effektmål utgår från kommunens politiska mål och är samtliga strategiskt viktiga för nämndens kärnverksamhet och visar på den skillnad vi vill uppnå för dem vi är till för.

Fler ska gå från bidrag till egen försörjning

Andelen personer ska öka som inte är aktuella för försörjningsstöd igen ett år efter avslutat ärende. 2018 var KKiK-måttet 62 procent i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Ambitionen för 2019

2019 strävar vi efter KKiK-måttet 74 procent i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 

Färre placeringar i privata familjehem

Antalet placeringar i privata familjehem, så kallade konsulentstödda familjehem, ska minska. 2018 hade vi åtta stycken årsplaceringar.

Ambitionen för 2019

2019 strävar vi efter att ha sju stycken årsplaceringar.

Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten

Fler invånare ska uppleva att deras situation har förbättrats sedan de kom i kontakt med socialtjänsten. 2018 var KKiK-måttet 81 procent i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Ambitionen för 2019

2019 strävar vi efter KKiK-måttet 84 procent i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.