Alla uppdrag

Ingress

Här kan du se alla uppdrag som socialnämnden har, både de som är nya för 2019 och de som har följt med från 2018.

Uppdrag 2019

 • Vi ska redovisa de viktigaste åtgärderna för att attrahera personal och skapa en god berättelse om Enköpings kommun som arbetsplats.
 • Vi ska granska alla taxor och avgifter inför budget 2020 och beskriva posternas omfattning och hur de påverkar kommunens ekonomi.
 • Vi ska visa hur kostnaderna för administration minskar och hur tilliten till medarbetarnas förmåga kan öka.
 • Vi ska planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning.
 • Vi ska öka takten på den digitala verksamhetsutvecklingen och precisera ekonomiska behov för det fortsatta arbetet inför budgetbeslut 2020.
 • Vi ska beskriva hur arbetet med samsjuklighetsboendet går framåt för att så snart som möjligt få det i drift.
 • Vi ska ange de viktigaste effektmålen där resultat – och ambitionsnivå för nämnden huvuduppgifter ingår.
 • Vi ska följa upp 2018 års uppdrag från fullmäktige, och i förekommande fall redovisa i 2019 års nämndplan vad som återstår och hur uppdraget kan fullföljas.
 • Vi ska rapportera det fortsatta resultatet av samarbetet mellan nämnder och förvaltningar som har ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor för att fånga upp problem i ett tidigt skede.

Uppdrag 2018

 • Vi ska analysera och redovisa invånarnas behov av ekonomiskt bistånd.
 • Vi ska rapportera vad som har genomförts utifrån de ortsanalyser som gjorts och påbörja arbetet med ett landsbygdsprogram.