Mål för nämnden

Socialnämndens verksamheter ska ge invånarna bästa möjliga kunskapsbaserade socialtjänst.

Socialnämndens verksamheter har som uppdrag att ge invånarna i Enköpings kommun bästa möjliga kunskapsbaserade socialtjänst.

Arbetet i våra verksamheter utgår från en tilltro till människans förmåga att själv ta ansvar för sitt liv.

Vi ansvarar för att vår myndighetsutövning och öppenvårdsverksamhet är rättssäker.

Våra metoder ska utgå från evidensbaserad praktik, det vill säga bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, den professionellas erfarenhet samt brukarens kunskap, erfarenhet och önskemål.

Socialnämnden ska i möjligaste mån erbjuda vård, behandling och boenden i Enköpings kommun med hög kostnadseffektivitet och kvalitet. Detta ska ge större möjlighet till samverkan med individens nätverk och samverkanspartners.

Våra viktigaste effektmål:

  1. Andelen personer ska öka som inte är aktuella för försörjningsstöd igen ett år efter avslutat ärende. 2018 var KKiK-måttet 62 procent i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 2019 strävar vi efter KKiK-måttet 74 procent.
  2. Antalet placeringar i privata familjehem, så kallade konsulentstödda familjehem, ska minska. 2018 hade vi åtta stycken årsplaceringar. 2019 strävar vi efter att ha sju stycken.
  3. Fler invånare ska uppleva att deras situation har förbättrats sedan de kom i kontakt med socialtjänsten. 2018 var KKiK-måttet 81 procent i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 2019 strävar vi efter KKiK-måttet 84 procent.

Strategiska mål

För perioden 2016-2019 har den politiska ledningen beslutat om fem övergripande mål. Uppdragen utgår ifrån oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019.