Omvärlden och trender

Utbildning är ett levande område där förutsättningarna förändras i takt med att samhället förändras. Här lyfter vi fram reflektioner och spaningar som påverkar oss i den nära framtiden.

Många barn i förskola

Andelen små barn i förskolan, 1–3 år, är över 50 procent i Enköping jämfört med cirka 25 procent i riket. Dessutom är andelen barn i åldrarna 1-5 år som är inskrivna i förskola över 85 procent i Enköping jämfört med rikets snitt på 83 procent. Utvecklingen i Enköping visar att allt fler avdelningar har många barn i jämförelse med riksgenomsnittet.

Den sammanlagda vistelsetiden för alla barn i de kommunala förskolorna är högre än riksgenomsnittet vilket gör att alla förskolor behöver ha ett öppethållande tolv timmar per dag.

Skillnaderna mellan förskolorna när det kommer till barngruppsstorlekar är stor och det är viktigt att fortsätta att arbeta för att minska barngruppernas storlek. En plan för resursfördelning utifrån fler variabler behöver arbetas fram och en kontinuitet i uppföljning av hur barngrupperna minskas behöver komma till stånd samtidigt som förskolan behöver byggas ut för att klara allt fler sökanden.

Från och med den 1 juli 2019 får förskolan en ny läroplan som kräver nya och förändrade arbetssätt.

Grundskola i steget mellan analogt och digitalt

Skolans roll har aldrig varit att eleven ska klara av skolan. Syftet med skolan har alltid varit att eleven ska klara sig väl tiden efter skolan. År 2019 befinner vi oss i gränslandet mellan det analoga och det digitala och har i teorin insett att gamla definitioner och målsättningar gällande lärande och organiserandet av detsamma sedan länge spelat ut sin roll. Enköpings grundskolor har valt att i möjligaste mån freda det som gör skillnad: mötet mellan lärare och elev och sammankoppling av det formella och informella lärandet. Ett möte som inte självklart äger rum på samma geografiska plats, i samma fysiska rum - ett lärande som är ständigt pågående oberoende av den traditionella skoldagens start och slut. 

Våra styrande deviser är tre till antalet:

Bra verksamhet har inte med tur och tillfällighet att göra
Personligt ansvar för uppkommet resultat
Bedömning för lärande

Nya gymnasielokaler speglar framtidens lärande

Den stora utmaningen för Westerlundska gymnasiet är dagens lokaler, som är eftersatta och undermåliga. Här pågår nu en förstudie för nytt gymnasium. Hur kommer morgondagens lärande, kunskapssyn, pedagogik och lokaler att behöva förändras för att möta samhällets behov? Helt klart är att nya lokaler kommer att kräva samutnyttjande för att kostnaderna ska kunna delas.

Hur ska då framtiden gymnasium se ut? Kommer vi att ha program på sikt? Behöver alla elever befinna sig fysiskt i en framtida skola, eller kommer fjärr- och distansundervisningen att utvecklas vidare? Hur ska vi tänka kring accelererad skolgång; behöver alla elever lika mycket tid på sig för att ta en examen? Kan vi lägga upp planeringen/undervisningstiden annorlunda, så att man läser kurser i block för att inte splittra upp tillvaron lika mycket som idag för att minska stressen?

På WGY har vi anammat att eleverna behöver fyra väl utvecklade förmågor: samarbete, kreativitet, kommunikation samt kritiskt tänkande för att kunna införskaffa den kunskap och de färdigheter de behöver för att lyckas i livet i det framtida samhället.

Vuxenutbildning nyckel till arbete och integration

Sverige har stora samhällsutmaningar. Samtidigt som det finns en hög arbetslöshet i gruppen som saknar gymnasial utbildning så har många branscher svårt att hitta arbetskraft. Vuxenutbildningen får en allt viktigare roll inom integration, arbetsmarknad, regional utveckling och kompetensförsörjning eftersom utbildning ofta är avgörande för att människor ska få jobb. Det blir allt mer betydelsefullt med ett väl fungerande samspel mellan olika former av utbildning och mellan utbildning och insatser inom arbetsmarknadspolitiken.

Mycket talar för att fler personer kommer att studera inom vuxenutbildningen de kommande åren. Målgruppen för vuxenutbildningen är i dag både större och ser annorlunda ut än tidigare. I dag innehåller den en högre andel personer utan svenska som modersmål, unga som i många fall har flera skolmisslyckanden bakom sig och fler personer i behov av särskilt stöd på olika sätt. Många unga vuxna behöver också komplettera sin utbildning eller omskola sig och det finns ett stort behov på arbetsmarknaden av yrkesutbildade på gymnasial eller yrkeshögskolenivå.

De aviserade neddragningarna inom arbetsförmedlingens område kan komma att innebära förändringar inom arbetsmarknadsenhetens område. Det är för närvarande en stor osäkerhet kring vilka arbetsmarknadspolitiska program som står till förfogande under 2019. Enköpings kommun har idag cirka 100 personer som har en anställning inom programmet extratjänst och behovet kommer att vara på samma nivå under 2019. När det gäller nyanlända som under 2019 lämnar etableringen så kommer behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser att öka.