Nämndordförande har ordet

Utbildning är vägen in i det svenska samhället - en resa som börjar redan i förskolan. Ambitionen är därför att alla barn ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Som kommunal huvudman har dock kommunfullmäktige och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden en ekonomisk verklighet med krav på effektiviseringar att förhålla oss till. Vi måste hitta bra lösningar för att minska gapet mellan vårt gemensamma mål och dagens situation där bara drygt 85 procent av eleverna går ut högstadiet med godkända betyg. I förlängningen vill vi naturligtvis också att alla våra ungdomar slutför gymnasiet.

Följa varje individ

Enköpings skolor ske ge alla möjligheten att ta ett steg till i sin utveckling. Det ska inte spela någon roll vilka förutsättningar du har, alla har rätt till en bra och likvärdig utbildning. Vi ska därför förstärka och utveckla det initiativ som påbörjades under förra mandatperioden; att jobba med varje elevs specifika behov för att nå målen. Bland annat genom att kontinuerligt följa varje elevs utveckling över tid och arbeta för en bättre arbetsmiljö för både lärare och elever. En utveckling av fritidshemmens roll kan också bidra till en bättre skola.

Fortsatt digitalisering

Vi vill också se en ökad användning av ny teknik i utbildningsverksamheterna. Våra duktiga medarbetare inom utbildningsverksamheten kommer alltid att vara en absolut förutsättning för genomförandet av skolans uppdrag, men en klok användning av ny teknik skapar nya förutsättningar för hur det kan genomföras.

Livslångt lärande ger fler i arbete

Utanförskap i olika former är ett nederlag för samhället. Det leder till personligt lidande, minskad trygghet och stora kostnader. Tillskottet av arbetssökande från gruppen nyanlända är betydande men lika oroande är den relativt stora andelen svenska arbetssökande och då speciellt ungdomar. En vidareutveckling av Jobbcentrum och en översyn av SFI är två viktiga åtgärder som ska ge effekt under mandatperioden. Vi ska också delta i kommunstyrelsens uppdrag att skapa en separat arbetsmarknadsnämnd.

Mats Flodin

Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbets­marknads­nämnden

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Mats Flodin (M)

Kontakta nämnden