Verksamhetsresultat

Nämndens effektmål utgår från kommunens politiska mål och visar på den skillnad vi vill uppnå för dem vi är till för. Här presenteras de tre mest prioriterade effektmålen under år 2019.

Likvärdig dokumentation

Gemensamma rutiner för dokumentation av varje barns utveckling ska finnas på varje förskola

Systematiken i uppföljningen av elevernas utveckling från förskola till gymnasium behöver förbättras. Samarbetet mellan och inom förskola och grundskola ska utvecklas i hela kommunen så att alla kan ge undervisning på rätt nivå. Förskolan får under 2019 en reviderad läroplan med bland annat tydligare förväntningar på förskollärares undervisning i förskolan.

Idag skiljer sig dokumentationen av varje barns utveckling åt mellan olika enheter. Målet ska nås genom utveckling av rutiner vid de enheter där det saknas. Om vi lyckas nå vårt mål förväntar vi oss som effekt att det sker en likvärdig uppföljning av barns utveckling, vilket ligger till grund för en bra överlämning till grundskolan.

Vi kommer att mäta hur det går i vår redovisning för årets andra kvartal, genom de kvalitetsredovisningar som varje förskoleenhet ska lämna till utbildningsförvaltningen.

Målet mäts genom intervallet:

Ej påbörjad (rött)

Påbörjad (gult)

Slutförd (grönt)

Gymnasiebehörighet

Alla elever når gymnasiebehörighet

Målet är att alla elever som går ut årskurs nio ska ha behörighet att komma in på nationella program på gymnasiet. Idag når cirka 83 procent av eleverna gymnasiebehörighet.

Samtliga skolor har rutiner för de nu förekommande övergångarna. Korrelationen mellan resultaten på nationella prov och betygen är förbättrade, det vill säga det råder nu mindre skillnad mellan provresultat och betyg. Målet ska nås genom att elever får undervisning på rätt nivå och att resurser fördelas efter behov.

Måluppfyllelsen ska mätas i samband med att elevernas slutbetyg i årskurs nio är fastslagna vilket sker i slutet av vårterminen.

Målet mäts genom intervallet:

> 83 % (rött), alltså lägre än 83 procent är lika med rött

< 83 % (gult), alltså över 83 procent är lika med gult

100 % (grönt)

Gymnasieexamen för alla

Alla elever går ut gymnasiet med examen

För att lyckas senare i livet är det viktigt att ha en gymnasieexamen. Idag går 64, 4 procent av eleverna i kommunen ut gymnasiet med examen. Ibland är orsaken till utebliven examen att man har gått ett praktiskt gymnasieprogram och får jobb innan man slutfört sina studier, men ibland är orsaken att man inte lyckats genomföra utbildningen. För att råda bot på det senare ska elever få undervisning på rätt nivå och resurser fördelas efter behov.

Lyckas vi uppnå målet ökar möjligheten för elever att gå vidare till arbete eller vidare studier. Måluppfyllelsen ska mätas genom andel elever som tagit examen efter fyra år och redovisas efter årets andra kvartal.

Målet mäts genom intervallet:

> 64, 4% (rött), alltså lägre än 64,4 procent är rött

< 64, 4 % (gult), alltså högre än 64,4 procent är gult

100 % (grönt)