Alla uppdrag

Kommunfullmäktige har slagit fast vilka specifika uppdrag som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska arbeta med under år 2019, utöver de mål som nämnden själv har satt för sitt arbete.

Hitta på sidan

Uppdrag 2019

 • Öka den fysiska aktiviteten i skolan utifrån det beslutade idrottspolitiska programmet
 • Beskriv tillsynen av att reglerna mot rökning efterföljs inom skolans verksamheter
 • Utveckla fritidshemsverksamheten för minst fem miljoner kronor utöver verksamhetens budget för 2018
 • Fortsatt prioritering inom nämndens budget av gymnasieskolan med fem miljoner kronor
 • Öka takten på den digitala verksamhetsutvecklingen, och precisera ekonomiska behov för det fortsatta arbetet inför budgetbeslut 2020
 • I samverkan med berörda nämnder redovisa effekten av det nyligen startade Jobbcentrum
 • Ta fram en plan för att möta behovet av ändamålsenliga lokaler för utbildningsverksamheten
 • Visa hur kostnaderna för administration minskas och hur tilliten till medarbetarnas förmåga kan öka
 • Planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning
 • Beskrivning med för- och nackdelar ur olika perspektiv, såsom pedagogiska, hållbarhetsmässiga och ekonomiska, av förskolors storlek
 • Granska samtliga taxor och avgifter extra inför 2020 års budgetbeslut och beskriva de olika posternas omfattning och hur de påverkar kommunens ekonomi
 • UAN:s fordon byts till fossilfria alternativ under mandatperioden
 • Ange de viktigaste effektmålen där resultat- och ambitionsnivå för nämndens huvuduppgifter ingår
 • Följa upp 2018 års uppdrag från fullmäktige, och i förekommande fall redovisa i 2019 års nämndplan vad som återstår och hur uppdraget kan fullföljas

Uppdrag 2018

 • Redovisa åtgärder för högre utbildningsresultat på gymnasiet
 • Utveckla elevhälsan med fokus på ungas psykiska hälsa (SKN, tillsammans med UN)
 • Utveckla förskolans och skolans lokaler och utemiljöer (TN, tillsammans med SKN)
 • Rapportera vad som har genomförts utifrån genomförda ortsanalyser och påbörja arbetet med ett landsbygdsprogram (KS, tillsammans med alla nämnder)