Mål för nämnden

Utbildning sker livet igenom, och det som händer i förskolan och grundskolan påverkar slutresultatet för eleverna då de går i gymnasiet eller läser en vuxenutbildning.

Därför har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden satt upp ett antal så kallade effektmål för vårt arbete under året. Målen spänner över hela det åldersspann som vi utbildar, från småbarn till vuxna.

Utöver nämndens egna mål som redovisas här nedan har kommunfullmäktige givit oss uppdrag som vi ska utföra under året. Uppdragen ska också hjälpa oss att nå våra och kommunens strategiska mål. Du kan läsa om uppdragen om du klickar här.

Nämndens effektmål 2019

 • Alla elever når gymnasiebehörighet
 • Alla elever går ut gymnasiet med examen
 • Varje skola arbetar aktivt för att alla elever ska ha ansvar och inflytande över sin egen utbildning
 • Professionsutveckling utgår från enhetens uppnådda resultat
 • Gemensamma rutiner för dokumentation av varje barns utveckling ska finnas på varje förskola
 • Barns och elevers utveckling sker över eller i linje med individens förväntade utvecklingsresultat
 • Verksamheten utvecklas i linje med den framtagna handlingsplanen för IT-utveckling, bland annat med hjälp av ny teknik och digitalt systemstöd
 • Varje enhet har ett systematiskt arbete för trygghet och studiero
 • Varje grundskola utvecklar rastmiljöer som stimulerar till rörelse och aktivitet
 • En långsiktig plan ska tas fram för hur arbetet med Jobbcentrum ska öka möjligheterna för individer till egen försörjning eller vidare studier
 • SFI ska arbeta med inriktning mot studier, arbetsliv, sysselsättning och samhällsliv

Strategiska mål

För perioden 2016-2019 har den politiska ledningen beslutat om fem övergripande mål. Uppdragen utgår ifrån oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019.