Nämndordförande har ordet

Nämndplanden ska bidra till utveckling av kommunen som helhet och samhällsbyggnadsförvaltningen som verksamhet på ett hållbart sätt.

Tekniska nämndens ansvarsområde berör direkt eller indirekt många Enköpingsbor varje dag året runt. Det spänner över en komplex infrastruktur i form av gator, belysning och VA-nät, fräscha lokaler för många olika verksamheter, parker och grönområden i hela kommunen, transporter av olika slag, städning i olika verksamheter och måltider varje dag i skolor och äldreboenden. Nämnden och förvaltningen behöver därför alltid tillsammans säkerställa ett operativt serviceperspektiv i nuet och ett strategiskt långsiktigt perspektiv på hela kommunens utveckling.

Ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter tas med i arbetet

Det innebär att nämndplanen för tekniska nämnden måste bidra till både utveckling av kommunen som helhet och samhällsbyggnadsförvaltningen som
verksamhet. Min ambition är att tekniska nämnden denna mandatperiod på ett konkret sätt skall utveckla det inre och yttre strukturkapital som nämnden ansvarar för på ett hållbart sätt där såväl ekonomiska som ekologiska och sociala aspekter tas med i planering och genomförande.

Processorienterat arbetssätt

Ett redskap i det arbetet är att arbeta processorienterat, dvs utveckla sitt arbetssätt utifrån vilka medborgarbehov som skall tillgodoses och hur nämnd och förvaltning för att uppnå dessa kan samverka tydligare internt och med
andra aktörer.

Bättre för kunden, samverkan och större helhetssyn

Tekniska nämnden och samhällsbyggnads-förvaltningen har ett gemensamt ansvar här och de steg förvaltningen nu tar mot ökad kundnytta, samverkan och större helhetssyn är helt nödvändiga för att kunna arbeta effektivt och hjälpa kommunen att, på hållbara sätt, klara sina utmaningar i samhällsbygget. Därför är flera mål, uppdrag och effekter i denna plan inriktade på att stegvis rusta Enköping bättre för den utveckling och tillväxt som ställer stora krav på nämndens verksamheter.

Tekniska nämnden

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Tomas Rådkvist (MP)

Kontakta nämnden