Verksamhetsresultat

Nämndens effektmål utgår från kommunens politiska mål och är samtliga strategiskt viktiga för nämndens kärnverksamhet och visar på den skillnad vi vill uppnå för dem vi är till för.

Hitta på sidan

Våra effektmål

Förbättra arbetet för kunderna

Genom att förbättra flödena i våra processer får våra kunder mest nytta av våra tjänster

Förväntade effekter:

 • Under 2019 har samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat och kartlagt sina huvudprocesser.
 • Förvaltningen har identifierat minst 5 effektiviseringsåtgärder i varje process
 • Möjligheter till förbättrad samverkan mellan förvaltningarna har identifierats i alla tvärfunktionella processer

Nuläge:10 procent

Målett uppnått: vid 100 procent

Detta mäts internt av stab verksamhetsutveckling.

 

Tryggt och säkert ute och i trafiken

Fler Enköpingsbor tycker att det känns tryggt och säkert att vistas ute i det offentliga uterummet och i trafiken

Förväntade effekter:

 • Tekniska Nämnden har en bild av hur trafiksäkerheten kan förbättras i kommunen, särskilt i samband med nya exploateringar och nya områden
 • Tekniska Nämnden har påbörjat arbetet med en plan för hur belysningen bidrar till ökad trygghet i kommunen

Nuläge: 62 procent

Målet uppnått: vid 63 procent

Detta mäts genom SCB Medborgarundersökning, del a: Trygghetsindex: hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och helger?

 

Klimatsmarta verksamheter

Tekniska nämnden minskar sin negativa miljöpåverkan genom att våra verksamheter blir mer klimatsmarta

 • Solcellsutbyggnaden på kommunens fastigheter har ökat med 10%
 • Matsvinnet i kommunens restauranger har minskat med en tredjedel
 • Vid alla nyinköp av fordon har endast fossilfria fordon inköpts där så är möjligt
 • En översyn av klimatpåverkan inom förvaltningens verksamheter är genomförd
 • Arbetet med att förändra Enköpingsbornas beteenden i klimathänseende är påbörjat

Nuläge: Påbörjad

Målet uppnått: då 100 procent av delaktiviteterna har uppnåtts

 

Fler väljer hållbara transportmedel

Klimatavtrycket inom kommunen minskar genom att fler väljer hållbara transportmedel i vardagen

 • Trafikstrategin och parkeringspolicyn implementeras enligt plan
 • Vi har byggt ut belysningen längs gång- och cykelvägar med 5 procent

Nuläge: 70 procent av medborgarna är nöjda med gator, vägar, gång- och cykelvägar

Målet uppnått: vid 71 procent

Detta mäts genom SCB Medborgarundersökning, del b: Medborgarnas nöjdhet med gator och vägar samt gång och cykelvägar

 

Projekt drivs i samverkan

Våra tjänster förbättras genom att fler projekt bedrivs i samverkan mellan olika aktörer och kommuner

 • Minst ett pilotprojekt inom tekniska nämndens ansvarsområde med externa samverkansaktörer har startat som ger möjlighet att få tillgång till ny teknik och kunskap

Nuläge: Ej påbörjad

 

Torgen är mötesplatser

Stadens torg ska vara den naturliga mötesplatsen med upplevelser som bidrar till fler möten mellan människor och ett välmående näringsliv

 • TN har en plan för utveckling av torget och närområdet i samverkan med projektet ”årets stadskärna 2025” där relevanta delar av trafikstrategi och parkeringspolicy ingår
 • Medborgarna och näringsliv blir delaktiga i planering och genomförande under lämpliga tidpunkter

Nuläge: Ej påbörjad

Målet uppnått: då 100 procent av delaktiviteternas mål är uppnått

 

Renoveringar i hamnen

Hamnområdet bidrar till att öka besöksnäringens omsättning i kommunen genom att renoveringen av palissader är klar och kajer och bryggor har en bra underhållsstatus

 • Delar som inte kräver beslut från andra myndigheter genomförs
 • Tillståndspliktiga delar påbörjas efter att tillstånd erhållits

Nuläge: Påbörjad

Målet uppnått: då 100 procent av delaktiviteternas mål är uppnått