Alla uppdrag

Tekniska nämnden har åtta uppdrag för 2019 att arbeta med och ett uppdrag som återstår från 2018.

Hitta på sidan

Uppdrag 2019


Attrahera personal

Redovisa de viktigaste åtgärderna för att attrahera personal och skapa en god berättelse om Enköpings kommun som arbetsplats

Förväntade effekter:

 • Säkra kompetensförsörjningen inom tekniska nämndens verksamhetsområden.
 • Fler medarbetare känner sig nöjda med sin arbetssituation.
 • Attrahera och utveckla våra medarbetare till våra verksamheter

Nuläge:

63 procent säger i senaste medarbetarundersökningen att Enköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Prioritera cykelvägar

Prioritera cykelvägen mellan Örsundsbro och Alstabadet, samt mellan centrala Enköping och Haga, när den kommunövergripande cykelplanen revideras 2019 (TN + Plex)

Förväntade effekter:

 • Resurs- och budgetplanering gällande tidsplan och samfinansiering av sträckan Örsundsbro och Alstabadet genomförs under 2019
 • För gång-och cykelvägen mellan Enköping och Haga genomförs förberedande studier, utredning och samhällsekonomisk bedömning av sträckan.

Nuläge:

Ej påbörjad

Upprustning av Joar

Inled upprustningen av samtliga Joar-byggnader (UPN + TN)

Förväntade effekter:

 • Tekniska nämnden genomför upprustning av Joar-byggnaderna i enlighet med beställning från upplevelsenämnden.

Nuläge:

Påbörjad

Minska kostnader och öka tillit

Visa hur kostnaderna för administration minskas och hur tilliten till medarbetarnas förmåga kan öka

Förväntade effekter:

 • Genom att arbeta processbaserat och flödesinriktad minskar vi kostnader för administration som inte tillför värde till kärnuppdragen.
 • Målstyrningsprocessen för tekniska nämnden säkrar en god uppföljning av vårt uppdrag och vid avvikelser har vi alltid åtgärder för att nå våra leveransmål.
 • Genom att utse processansvariga ger vi förutsättningar för utökad tillit och ansvar för utveckling inom våra verksamhetsområden.

Nuläge:

Påbörjad

Granska taxor och avgifter

Granska samtliga taxor och avgifter extra inför 2020 års budgetbeslut och beskriv de olika posternas omfattning och hur de påverkar kommunens ekonomi

Förväntade effekter:

 • Den årliga genomgången av nämndens taxor ske ge insikter om vilka av taxorna som har förhållandevis stor budgetpåverkan på kommunens totalekonomi inför budget 2020.

Nuläge:

Påbörjad

Effektivisera och förändra

Planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning

Förväntade effekter:

 • Processutvecklingen inom samhällsbyggnasförvaltningen ger effektiviseringar på alla nivåer inom vårt verksamhetsområde och ger effekt hos andra förvaltningar.
  Processkartläggningen som genomförs är en förutsättning för att implementera ändamålsenlig digitalisering.
  För att skapa förutsättningar för samhällsbyggnadsutveckling behöver vi hitta bästa möjliga arbetssätt till lägsta kostnad utan att göra det sämre för dem vi är till för.

Nuläge:

2 procent

Följ upp 2018 års uppdrag

Följ upp 2018 års uppdrag från fullmäktige, och i förekommande fall redovisa i 2019 års nämndplan vad som återstår och hur uppdraget kan fullföljas

Förväntade effekter:

 • De uppdrag som tekniska nämnden fick för 2018 följs upp och om måluppfyllelsen inte är uppnådd fortsätter arbetet med att nå denna.
  Tekniska nämnden har inte färdigställt hamnområdet enligt plan för 2018 och arbetet med detta fortsätter tills alla aktiviteter som styrs av andra myndigheter är genomförda och uppföljda.

Nuläge:

75 procent av delaktiviteternas mål är uppnått

Planera och projektera ny rondell

Inled planering och projektering för en ny rondell vid infarten till det nya familjebadet och avfarten till Bredsand, samt Ågatans förlängning till denna rondell. Återkom med besked om hur projekten påverkar kommunens investeringsbudget

Förväntade effekter:

 • Uppdraget syftar till att:
  - förbättra trafikflöden för gående, cyklister och motorfordon.
  - avlasta in- och utfarten till Enköping via Torggatan.
  - minskad tung trafik förbi området.
 • Förprojektering och planering genomförs under året. Nämnden får återkoppling gällande tidsplan och hur projektet påverkar investeringsbudgeten

Nuläge:

Påbörjad

Uppdrag 2018

Renoveringar i hamnen

Hamnområdet bidrar till att öka besöksnäringens omsättning i kommunen genom att renoveringen av palissader är klar och kajer och bryggor har en bra underhållsstatus

Förväntade effekter:

 • Delar som inte kräver beslut från andra myndigheter genomförs
  Tillståndspliktiga delar påbörjas efter att tillstånd erhållits

Nuläge:

Påbörjad