Mål för nämnden

Tekniska nämndens mål under 2019 handlar om hållbarhet, trafikfrågor och att våra kunder på bästa sätt får nytta av våra tjänster.

Under 2019 kommer vi att arbeta med hållbarhet för att vi ska minska vår negativa miljöpåverkan och bli mer klimatsmarta. Samtidigt vill vi underlätta för alla som bor i kommunen att minska sitt klimatavtryck. Ett exempel är att det ska vara lätt att välja hållbara transportmedel i vardagen.

Ett av målen är att fler Enköpingsbor ska känna sig trygga i det offentliga rummet och i trafiken. Genom insatser i staden, kransorter, parker och i grönområden ska fler gående och cyklister känna att det är tryggt och säkert att vistas utomhus och i trafiken.

Vi ska arbeta så att våra kunder får så bra nytta som möjligt av våra tjänster. Ett sätt är att samverka med andra aktörer när vi driver projekt.

Våra torg ska vara naturliga mötesplatser för invånare, besökare och näringsliv. Här fortsätter vi med arbetet med att bli "årets stadskärna 2025". Hamnområdets pågående renovering fortsätter med de insatser som vi själva har rådighet över. Insatser som kräver myndighetsbeslut behöver vi förhålla oss till. Målet är att göra området attraktivt och bidra till besöksnäringens mål.

Strategiska mål

För perioden 2016-2019 har den politiska ledningen beslutat om fem övergripande mål. Uppdragen utgår ifrån oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019.