Omvärlden och trender

Digitalisering är nödvändig i alla våra verksamheter för att ge god kundservice och minska vår egen administration.

Digitaliseringen är återkommande från samtliga avdelningars identifierade utmaningar och behöver fortsatt hög prioritet för att minska administrationen och utveckla fler e-tjänster. Införande av nytt ärendehanteringssystem och e-arkiv ryms inte i nämndens budget för 2019. Ärendehanteringssystemet har hanterats som ett separat ärende inklusive begäran om utökad budget.

Byggavdelningen

Samverkan med Team Näringsliv för att kunna möta företagare/branscher dagtid. Samordna med näringslivsenheten för att nyttja redan etablerade kontaktvägar.

Genom hög kompetens utvecklas rådgivningen ut mot kund där kommunikationen är tydlig och inte kan missuppfattas, till exempel att kunden tror att det är klart efter ett samtal. Det är också viktigt att ge den information som kunden behöver, det vill säga det räcker inte alltid med att svara på kundens frågor.

Byggavdelningen är direkt beroende av konjunkturen och en förändring som resulterar i ett minskat byggande ger konsekvenser i minskade intäkter. Även med minskade intäkter så är belastningen på avdelningen hög, delvis på grund av ändrad karaktär på ärenden, men också för att den historiska belastningen fortsatt är hög.

Kart- och GIS-avdelningen

Vara drivande i att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen både internt och i samverkan med andra kommuner, där våra egna tjänster håller hög kvalitet. Det innebär i sig att nämnden säkerställer rätt kompetens med kundens bästa för ögonen, se inledningen om digitalisering.

Kart och GIS-avdelningen är direkt beroende av konjunkturen och en förändring som resulterar i ett minskat byggande ger konsekvenser i form av minskade intäkter. Eftersatt kvalitet på primärkartan medför fortsatt hög arbetsbelastning även om byggärenden skulle minska.

Miljöavdelningen

En kraftig prioritering är gjord för 2019, bland annat saknas resurser för tillsyn inom dricksvatten, vattenskyddsområden, reningsverk och lantbruk. Att uppfylla de områden som pekas ut som nämndens ansvar i Norra Östersjöns åtgärdsprogram är en utmaning för framtiden.