Nämndordförande har ordet

Vi måste utveckla och effektivisera verksamheten för att möta våra kunders behov och konkurrensen från andra kommuner om företagen.

En gemensam resa in i framtiden

Enköpings kommun kommer under kommande mandatperiod att behöva utveckla och effektivisera sin verksamhet, en förväntad lågkonjunktur och ökad konkurrens från andra kommuner om företag och invånare väntar framöver.

Vad kan och vill vi då göra?

Samverkan

Vi ska bli bättre på att samverka med andra kommuner och organisationer för att få ut mer verksamhet för samma pengar.

Samverkan ger mereffekter. Nämnden ska bidra i dialog med företagare och föreningar kring utvecklingen av den egna orten.

Nämnden ska medverka i framtagandet av en vattenplan för att långsiktigt skydda kommunens vattentillgångar.

Hållbar utveckling

Vi måste tänka mer långsiktigt, genom att till exempel gå från ett-årsplaner till att planera för en hel mandatperiod med fleråriga verksamhets- och nämndplaner. Vi behöver hitta nya/andra arbetssätt och ta hjälp av ny teknik och digitaliseringen skall uppfattas som positiv.

Service

Inom ramen för vår myndighetsroll bistår vi invånare och företag i deras ärenden. Vi fortsätter utveckla vår service genom både e-tjänster och personliga möten, till exempel öppet hus. Nämnden är proaktiv och arbetar med att förenkla ärendehanteringen och ge bra förutsättningar för verksamhetsutövare och invånare. Genom införande av nytt ärendesystem tas nya steg i konceptet "inga papper på bordet" och vi fortsätter utveckla information och rådgivning på kommunens hemsida.

Landsbygd

Nämnden har viktiga kunskaper att bidra med i kommunens arbete med landsbygdsutveckling.

Miljö- och byggnads­nämnden

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Jan Fredriksson (C)

Kontakta nämnden