Alla uppdrag

Här kan du se alla uppdrag som miljö- och byggnadsnämnden har, både de som är nya för 2019 och de som har följt med från 2018.

Hitta på sidan

Uppdrag 2019

 • Vi ska redovisa de viktigaste åtgärderna för att attrahera personal och skapa en god berättelse om Enköpings kommun som arbetsplats*.

  *Andelen medarbetare som är nöjda med arbetssituationen ska vara minst 75 procent 2019. 2017 var resultatet 69 procent.
 • Vi ska beskriva hur tillsynen går till för att säkerställa att reglerna mot rökning inom skolans verksamheter efterföljs.
 • Vi ska granska alla taxor och avgifter inför budget 2020 och beskriva posternas omfattning och hur de påverkar kommunens ekonomi.
 • Vi ska visa hur kostnaderna för administration minskar och hur tilliten till medarbetarnas förmåga kan öka.
 • Vi ska planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning.
 • Vi ska öka takten på den digitala verksamhetsutvecklingen och precisera ekonomiska behov för det fortsatta arbetet inför budgetbeslut 2020. Nämnden ska utveckla sina verksamhetsspecifika system så att servicen och effektiviteten i ärendehanteringen ökar och nämnden ska vara drivande i utvecklingen av digitala processer, såväl internt som externt. Nämnden ska senast i mars 2019 ta ställning till digitaliseringens möjligheter.
 • Vi ska ange de viktigaste effektmålen där resultat – och ambitionsnivå för nämnden huvuduppgifter ingår.
 • Vi ska följa upp 2018 års uppdrag från fullmäktige, och i förekommande fall redovisa i 2019 års nämndplan vad som återstår och hur uppdraget kan fullföljas.

Uppdrag 2018

 • Under året ska nämnden öka tillsynen avseende "enkelt avhjälpta hinder" så att tillgängligheten till publika lokaler, allmänna platser och vistelseområden förbättras.