Omvärlden och trender

I detta avsnitt lyfts några av de omvärldshändelserna som särskilt berör nämndens verksamhet.

Demografi

Omkring år 2021 beräknas antalet födda i landet ligga på rekordhöga cirka 135 000 födda barn. 90-talisterna börjar komma in i barnafödande ålder och det innebär att det statistiskt går att vänta sig en puckel som liknar den som sågs kring år 1990. Den generella trenden i riket med förstärks ytterligare för Enköpings del då kommunen har en nettoinflyttning både av barnfamiljer och av personer i barnafödande ålder.

Den demografiska utvecklingen i Enköping med ökat antal barn leder sannolikt till att behovet av tjänster som nämnden tillhandahåller, bland annat inom fritidsgårdverksamheten, ökar de kommande åren.

Livslängden för äldre invånare ökar. När fler äldre är friskare och mer aktiva än tidigare ökar kraven och förväntningarna på utbud och service inom bland annat kultur, idrott och friluftsliv. Det kommer att påverka nämndens samtliga verksamheter.

Miljö och klimat

I Sverige finns exempelvis mål om minskade koldioxidutsläpp med 40 procent mellan 2016 och 2020 samt målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. Med högt ställda förväntningar och målsättningar är det rimligt att förvänta sig högt ställda krav på offentliga verksamheter att bidra till en positiv utveckling.

Varmare somrar innebär påfrestningar för människor i kommunen, inte minst yngre och äldre. Längre växtperioder på året ställer krav på hushållning med den nederbörd som kommer och de dricksvattenkällor som finns. Samtidigt kan krav på kommunen att minska sin klimatpåverkan innebära att organisationen behöver förändra hur sitt arbete. Både övergripande och i olika verksamheter för att nå målen. Nämnden kommer att sätta ökat fokus på området och har beslutat om ett särskilt effektmål för miljö och hållbarhet.

Globalisering

Med globalisering menas att stater och samhällen över hela världen knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. Den bygger på öppenhet och frihet när det gäller handel, investeringar och kapital samt information och teknologi.

Globaliseringen har två sidor. Den innebär en ökad global konkurrens där företag exempelvis kan söka sig till och investera i länder med lägre produktionskostnader. Globalisering och frihandel har gett världen en ökad ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Genom globaliseringen sprids kunskap och teknik som kan användas till att skapa välstånd. Samtidigt finns det många som framhåller att globaliseringen också förflyttar makt från nationer till marknaden. Det kan skapa inkomstklyftor inom länder och har negativ inverkan på miljön.

Genom att verka genom regional samverkan kan vi gemensamt hantera de eventuella negativa konsekvenserna av globaliseringen och ta vara på dess möjligheter. Det gäller också att i ett ökat föränderligt globaliserat samhälle ha beredskap för ändrade ekonomiska förutsättningar.

Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik

Digitaliseringen av samhället och teknikutvecklingen har förändrat tillvaron för människor och företag i hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt och nya innovationer lär förändra människors beteende. Det kan innebära dramatiska konsekvenser för staters, näringslivets och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer framväxten av nya revolutionerande affärsmodeller. Nämnden arbetar med ett digitaliseringens projekt som syftar till att effektivisera, tillgängliggöra och utveckla de tjänster som nämnden erbjuder.

Värderingar

Människors värderingar påverkas av förändringar i omvärlden och påverkar i sin tur länders och platsers kultur och utveckling. Det är människors värderingar som i hög utsträckning avgör om ett land kan bygga upp fungerande institutioner. Det beror på faktorer som att människor känner tillit till varandra, är toleranta mot olikheter och uppmuntrar kreativitet och entreprenörskap.

Samtliga verksamheter som nämnden arbetar med har goda möjligheter för att skapa och bidra till en kultur som bygger på tillit, tolerans och som uppmuntrar kreativitet.