Nämndordförande har ordet

Vi vill inspirera och möjliggöra ett upplevelserikt och fysisk aktivt liv för alla som bor, besöker och lever i Enköpings kommun.

Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Det ger oss mening i nuet men ger oss även historiska rötter och föder framtidstro. Kulturen håller ihop gemenskaper och minskar utanförskap och är en viktig komponent för att skapa ett hållbart samhälle. Kultur och folkhälsa hänger ihop och det är vetenskapligt belagt och väl känt. Kultur och fritidsaktiviteter ökar såväl barn och ungas som den vuxna och äldre befolkningens välmående och känsla av delaktighet i samhället. Ett rikt kultur- och fritidsliv kan hjälpa oss att växa som empatiska och inkännande människor.

Samhället står dock inför utmaningar såsom den demografiska utvecklingen, minskad ökningstakt på våra intäkter och ökade investeringsbehov i kommunen. Vår ambition i upplevelsenämnden är att ta ansvar och samla krafterna kring en hållbar utveckling av kommunen där alla kan bidra på något sätt.

För att på bästa sätt förvalta ekonomiska medel vill upplevelsenämnden digitalisera tjänster, utveckla goda arbetssätt och stärka samverkan med andra förvaltningar samt föreningar, företag och andra offentliga organisationer. Vi vill på så sätt utveckla och förbättra nämndens verksamheter, inspirera och möjliggöra ett upplevelserikt och fysisk aktivt liv för alla som bor, besöker och lever i Enköpings kommun.

Kristina Eriksson
Ordförande i upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Kristina Eriksson (KD)

Kontakta nämnden