Verksamhetsresultat

Nämndens effektmål utgår från kommunens politiska mål och är samtliga strategiskt viktiga för nämndens kärnverksamhet och visar på den skillnad vi vill uppnå för dem vi är till för.

Attraktivt utbud av aktiviteter

Våra besökare upplever att nämndens verksamheter erbjuder ett brett och attraktivt utbud av aktiviteter i hela kommunen.

Om vi uppfyller målet ska det leda till effekterna att det görs möjligt för alla att leva ett fysiskt och kulturellt aktivt och hälsosamt liv.

Vi kommer mäta målet genom kundundersökningar inom relevanta områden hos verksamheterna. Som indikatorer gällande besöksantal, såväl fysiskt som digitalt och andra relevanta indikatorer för de specifika verksamheterna.

Målet mäts genom intervallet:

 • Grönt = ≥ 75 procent måluppfyllelse
 • Gult =60-74 procent
 • Rött = ≤ 60 procent

Bra lokaler

Våra besökare upplever nämndens verksamheter och lokaler som tillgängliga, funktionella och trygga.

Under 2019 kommer nämnden att utveckla och stärka uppföljningen för det delvis omformulerade målet. Det sker genom en verksamhetsgemensam kundundersökning med frågor gällande hur besökare upplever nämndens verksamheter och lokaler ur perspektiven; tillgänglighet, funktionalitet och trygghet.

Effekter som förväntas är ökade möjligheter för olika målgrupper att kunna och vilja ta del av nämndens verksamheter under goda förhållanden.

Målet mäts genom intervallet:

 • Grönt = ≥ 75 procent måluppfyllelse
 • Gult = 60-74 procent
 • Rött = ≤ 60 procent

Dialog och samverkan

Samhället upplever att nämndens verksamheter erbjuder goda förutsättningar för dialog och samverkan.

Målet är att föreningar och andra aktörer inom civilsamhället som samverkat med, eller deltagit i föreningsdialoger och/eller utbildningar anordnade av oss är nöjda.

Uppföljningen ska mätas genom kundundersökningar mot civilsamhället, gällande hur förutsättningarna för dialog och samverkan med nämnden upplevs. Nämnden kommer även att se över formerna för hur dialog och samverkan med övriga aktörer ska ske.

Målet mäts genom intervallet:

 • Grönt = ≥ 60 procent
 • Gult = 50-59 procent
 • Rött = ≤ 50 procent

Fokus på miljö och hållbarhet

Nämndens verksamheter tillämpar och utvecklar ett miljömässigt och hållbart förhållningssätt.

Arrangemang nämnden genomför ska ha ett miljömässigt och hållbart förhållningssätt. Bland annat genom att underlätta för sopsortering och erbjuda ekologisk kost. Nämnden kan också visa föredöme genom att använda energieffektiva fordon och energieffektiv belysning.

Under 2019 kommer nämnden att genomföra särskilda aktiviteter inriktade mot miljö och hållbarhet. Till exempel cykelturism, seminarium om fornvård med perspektiv på hållbarhet, samt aktiviteter inom fritidsklubbarna för att öka medvetenheten kring hållbart förhållningsätt.

Effekter förväntas bli att besökare har lättare att agera miljömässigt och hållbart. Det leder till minskad miljöbelastning, vilket också påverkar livsmiljön positivt för alla som bor, lever i och besöker Enköping.

Utifrån planerade och genomförda aktiviteter och leveranser för att tillämpa och utveckla ett miljömässigt och hållbart förhållningssätt, görs en sammantagen bedömning av måluppfyllelse.

Målet mäts genom intervallet:

 • Grönt = ≥ 75 procent måluppfyllelse
 • Gult = 60-74 procent
 • Rött = ≤ 60 procent

Använding av lokaler

Nyttjandegraden av nämndens anläggningar är hög

Målet hänger ihop med övriga effektmål, som ger förutsättningar att uppnå detta mål. Om vi uppnår målet föväntas det gynna ett fysiskt aktivt och hälsosamt liv, genom att i vi kan erbjuda tillgängliga anläggningar som kan nyttjas i högre utsträckning.

Vi kommer att göra en kartläggning av de anläggningar som är mest relevanta i sammanhanget angående status på nyttjandegraden. Det utgör sedan grunden för att se vilka åtgärder som kan vidtas för att tillse en hög nyttjandegrad.

Vi bedömmer måluppfyllelse utifrån en helhetsbild av besöksstatistik, besöksindikatorer och mätningar av nyttjandebeläggning i anläggningar.

Målet mäts genom intervallet:

 • Grönt = ≥ 70 procent måluppfyllelse
 • Gult = 60-69 procent
 • Rött = ≤ 60 procent