Alla uppdrag

Ingress

Hitta på sidan

Uppdrag 2019

  • Öka takten på den digitala verksamhetsutvecklingen och precisera ekonomiska behov för det fortsatta arbetet inför budgetbeslut 2020.
  • Visa på hur kostnaderna för administration minskas och hur tilliten till medarbetarnas förmåga kan öka.
  • Planera för effektiviseringar och eller förändringar i verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande två procent årligen, utifrån resursmodellens behovsuppräkning.
  • Granska samtliga taxor och avgifter extra inför 2020 års budgetbeslut och beskriv de olika posternas omfattning och hur de påverkar kommunens ekonomi.
  • Ange de viktigaste effektmålen där resultat – och ambitionsnivå för nämnden huvuduppgifter ingår.
  • Redovisa de viktigaste åtgärderna för att attrahera personal och skapa en god berättelse om Enköpings kommun som arbetsplats.
  • Följ upp 2018 års uppdrag från fullmäktige, och i förekommande fall redovisa i 2019 års nämndplan vad som återstår och hur uppdraget kan fullföljas.
  • Projektera den planerade friidrottsanläggningen och förbered bygget av en skatepark på korsängfältet.
  • Öka den fysiska aktiviteten i skolan utifrån det beslutade idrottspolitiska programmet (UPN, UAN).