Mål för nämnden

Upplevelsenämnden har fem effektmål som alla är viktiga för vår verksamhet och visar på den skillnad vi vill uppnå.

Våra mål 2019

  • Våra besökare upplever att nämndens verksamheter erbjuder ett brett och attraktivt utbud av aktiviteter i hela kommunen.
  • Våra besökare upplever nämndens verksamheter och lokaler som tillgängliga, funktionella och trygga.
  • Samhället upplever att nämndens verksamheter erbjuder goda förutsättningar för dialog och samverkan.
  • Nämndens verksamheter tillämpar och utvecklar ett miljömässigt och hållbart förhållningssätt.
  • Nyttjandegraden av nämndens anläggningar är hög.

Med våra besökare avser vi de som våra verksamheter är till för; alla som bor, lever i och besöker Enköping.Strategiska mål

För perioden 2016-2019 har den politiska ledningen beslutat om fem övergripande mål. Uppdragen utgår ifrån oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019.