Kultur och fritid

Upplevelsenämnden ska stärka kommunens profil och attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring.

Fritid och kultur

Foto: Thomas Henrikson

Under 2019 kommer vi att fortsätta utveckla möjligheterna till ett upplevelserikt och fysiskt aktivt liv.

Tillgänglighet

Vi kommer att fokusera på våra besökare och utifrån det arbeta med att öka tillgängligheten och tryggheten i våra verksamheter och lokaler. Detta för att fler ska ha möjlighet och vilja ta del av nämndens utbud. Vi ska även erbjuda attraktiva aktiviteter som riktar sig till en bred målgrupp.

Dialog

Vi ska fortsätta utveckla förutsättningarna för dialog och samverkan med föreningar, invånare och andra aktörer. Bland annat genom föreningsdialoger och nätverk.

Miljö och hållbarhet

Under 2019 ska vi utveckla och tillämpa ett miljö- och hållbarhetsarbete. Arrangemang som vi genomför ska ha ett miljömässigt och hållbart förhållningssätt. Vi ska underlätta för våra besökare att agera hållbart.Upplevelsenämnden

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Kristina Eriksson (KD)

Kontakta nämnden