Omvärlden och trender

Många utmaningar väntar, som kommer att påverka vårt fokusområde för 2019. Vi blir bland annat fler äldre, får en öka immigration och en ökad klimatanpassning.

Hitta på sidan

Det finns ett antal övergripande områden där förändringar starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen. För att förstå hur framtiden ser ut utgår omvärldsanalysen i kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsplan från ett antal identifierade och prioriterade trender. En trend är i detta sammanhang en långsiktig förändring av en samhällsföreteelse. Nedan finns en sammanfattning av trenderna.

Trender

1. Fortsatt stark tillväxt och allt fler yngre

År 2017 ökade Enköpings befolkning kraftigt i åldrarna 25-39 (mest 30-34) samt som en konsekvens av det i åldrarna 0-15 (mest 5-9 år). Det är även i de ålderskategorierna som kommunen har störst överskott vid en jämförelse mellan in- och utflyttningar.

2. Vi blir fler äldre

Befolkningsökningen nationellt beräknas till 2021 vara som störst i åldersgruppen 75-84 år (+ cirka 24%). Även i Enköpings kommun kommer det år 2021 vara många personer i åldersgruppen 75-84 år. Samtidigt minskar antalet personer i åldern 65-69.

3. Ökad immigration

Antalet utrikes födda i Sverige närmade sig under 2017 1,9 miljoner. Länge har Finland varit det vanligaste ursprungslandet för dem som flyttat till Sverige men 2017 förändrades detta och det är nu fler personer i Sverige som har Syrien som födelseland än något annat. I Enköpings kommun var år 2017 ca 14 % av befolkningen utrikesfödda.

4. Ökad klimatanpassning

Varmare somrar innebär påfrestningar för människor i kommunen, inte minst yngre och äldre. Längre växtperioder på året ställer krav på hushållning med den nederbörd som kommer och de dricksvattenkällor som finns. Samtidigt kan krav på kommunen att minska sin klimatpåverkan innebära att organisationen behöver förändra hur vi arbetar, både övergripande och i olika verksamheter för att nå målen.

5. Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik

Digitaliseringen av samhället och teknikutvecklingen har förändrat tillvaron för människor och företag i hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt och nya innovationer lär förändra människors beteende och få dramatiska konsekvenser för staters, näringslivets och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

6. Minskat lokalt handlingsutrymme

Initiativ har tagits av nuvarande regering med målet att minska nivån av detaljstyrning till förmån för ett ökat handlingsutrymme för professionerna på lokal nivå. Samtidigt får invånarna allt större lokalt inflytande när kommuner initierar projekt för att utveckla tjänster och service utifrån individens kunskap och erfarenheter.

7. Minskad tillit

Riktade statsbidrag, föreskrifter och allmänna råd minskar utrymmet för kommuner att formulera problembeskrivningen och begränsar möjlighet till anpassade åtgärder och handlingsutrymmet för dem som styr lokalt. Samtidigt som handlingsutrymmet begränsas ökar tillgången till information som gör det lättare att jämföra olika kommuner. Initiativ har tagits av nuvarande regering med målet att minska nivån av detaljstyrning till förmån för ett ökat handlingsutrymme för professionerna på lokal nivå. Samtidigt får invånarna allt större lokalt inflytande när kommuner initierar projekt för att utveckla tjänster och service utifrån individens kunskap och erfarenheter.