Alla uppdrag

Kommunfullmäktige ger ett antal uppdrag där de vill se förändrade effekter eller om en särskild insats ska ske.

Hitta på sidan

Uppdrag 2019

Alla uppdrag följs upp och redovisas i årsredovisningen för 2019. Är uppdraget utfört, är uppdraget utfört till minst 80 % eller är uppdraget utfört till mindre än 80 % och i så fall varför.

1. Få människor att växa

 • Redovisa de viktigaste åtgärderna för att attrahera personal och skapa en god berättelse om Enköpings kommun som arbetsplats (alla nämnder).

2. En hållbar framtid

 • Se över planprogrammet för Korsängsfältet i samråd med berörda nämnder, utifrån nya förutsättningar med nya byggnader och den planerade friidrottsanläggningen (UPN tillsammans med KS).
  Kommentar: Uppdraget har rapporterats till UPN men behöver även redovisas skriftligt i KS (PLEX-utskottet) för att bli utfört.
 • Visa hur kostnaderna för administration minskas och hur tilliten till medarbetarnas förmåga kan öka (alla nämnder).
 • Granska samtliga taxor och avgifter extra inför 2020 års budgetbeslut och beskriv de olika posternas omfattning och hur de påverkar kommunens ekonomi (alla nämnder).
 • Planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning (alla nämnder).
 • Kommunledningskontorets och serviceförvaltningens sammanslagna förvaltning har ett riktat effektiviseringskrav på 3,5 miljoner kronor, utöver det generella på 1,5 procent (KS).

3. Utveckla ett jämlikt samhälle

 • Redovisa behov av åtgärder för att motverka det digitala utanförskapet (KS Pensionärs- och Handikappråd).
 • Öka takten på den digitala verksamhetsutvecklingen, och precisera ekonomiska behov för det fortsatta arbetet inför budgetbeslut 2020 (alla nämnder).

4. Ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

 • Föreslå fullmäktige vad en Arbetsmarknadsnämnd bör omfatta inför ett införande år 2020 (KS).
 • Ange de viktigaste effektmålen där resultat- och ambitionsnivå för nämndens huvuduppgifter ingår (alla nämnder).
 • Följ upp 2018 års uppdrag från fullmäktige, och i förekommande fall redovisa i 2019 års nämnplan vad som återstår och hur uppdraget kan fullföljas (alla nämnder).
 • Fortsatt agera affärsmässigt så att reavinsten på försäljningen av exploateringsområden blir minst 24 miljoner kronor under 2019 (KS).
 • Prioritera framtagandet av detaljplaner för kommunens resterande egen mark i Åkersberg (KS).

5. Vårt varumärke

 • Precisera hur en tjänst som landsbygdsutvecklare kan rymmas inom ram (KS)
 • Verkställ den markanvisningstävling som nämns i det så kallade centrumpusslet för statt-tomten (KS)
 • Följ upp övriga delar av centrumpusslet snarast enligt beslut i kommunstyrelsens plex-utskott den 31 maj 2018 (KS)

Uppdrag 2018

2. En hållbar framtid

 • Se över planprogrammet för Korsängsfältet i samråd med berörda nämnder, utifrån nya förutsättningar med nya byggnader och den planerade friidrottsanläggningen (UPN tillsammans med KS).
  Kommentar: Uppdraget har rapporterats till UPN men behöver även redovisas skriftligt i KS (PLEX-utskottet) för att bli utfört.

4. Ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

 • Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram en Arkitekturpolicy för Enköpings kommun, med avstamp i arbetet med stadens fördjupade översiktsplan
 • Kommunfullmäktiges it-strategiska plan för Enköpings kommun införs, där utvecklingsbidrag kan sökas ur den nya digitaliseringsfonden

5. Vårt varumärke

 • Rapportera vad som har genomförts utifrån genomförda ortsanalyser.
 • Påbörja arbetet med ett landsbygdsprogram (KS, tillsammans med alla nämnder).
 • Utvärdera bostadsbyggandet och föreslå en strategi för lägre boendekostnader vid nybyggnation i det ordinarie bostadsbeståndet.
  Kommentar: Uppdraget har presenterats muntligt i PLEX-utskottet. Det behöver kompletterats med en skriftlig rapport/PM för att uppdraget ska anses utfört.