Mål för nämnden

Kommunstyrelsens mål under 2019 handlar om att öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare och att se till att både invånare och företag alltid får ett bra bemötande vid kontakt med kommunen.

Under 2019 ska vi arbeta med att öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Det gör vi bland annat genom att se till att det finns väl fungerande informationskanaler inom kommunen.

Vi ska se till att kommunen använder sina resurser på bästa sätt. Genom att se över våra kostnader för administration, planera för effektiviseringar och granska samtliga taxor och avgifter ska vi rusta kommunen inför framtiden och se till att vår ekonomiska utveckling blir hållbar.

De som kontaktar vår kommun ska uppleva att vi är tillgängliga och alltid ger ett bra bemötande. Ett mål vi har satt är att vi ska höja resultat i SCB:s medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index när det kommer till bemötande och tillgänglighet. Att vara en jämlik kommun handlar också om att motverka det digitala utanförskapet, något vi kommer att fokusera på under 2019.

I vår kommun ska företag ha möjligheten att växa och blomstra. Vårt mål är att alla företag som kommer i kontakt med oss ska bli mer nöjda med en den service vi ger. Vi ska förbättrat vårt resultat i SKL:s Nöjd kund-index undersökning som mäter hur nöjda företagen är med kommunens service och myndighetsutövning. År 2020 ska vi ha höjt vårt resultat från 63 poäng, som vi låg på i december 2018, till 75 poäng.

För oss är det viktigt att satsa på både staden och landsbygden. Genom att till exempel skapa förutsättningar för uppföljning av kommunens ortsanalyser samt fortsätta utveckla centrumpusslet vill vi se att hela kommunen utvecklas och växer.

Strategiska mål

För perioden 2016-2019 har den politiska ledningen beslutat om fem övergripande mål. Uppdragen utgår ifrån oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019.