Ekonomi

Här presenteras kommunstyrelsens ekonomi för år 2019.

Hitta på sidan

Driftbudget 2019


Summa

Kommunstyrelsen

87,4 miljoner kronor

Sociala investeringar

4,0 miljoner kronor

Totalt kommunstyrelsen

91,4 miljoner kronor

Kommunstyrelsens serviceuppdrag finansieras främst av de intäkter som genereras från de tjänster som tillhandahålls internt i kommunen. Tjänsterna debiteras via en modell bestående av tre tjänstenivåer; bastjänster, tilläggstjänster och specialtjänster.


Summa

Omsättning serviceuppdrag 2019

70,4 miljoner kronor

Sociala investeringar

Medel från sociala investeringsfonden används till förebyggande insatser och projekt som ska minska riskerna för utanförskap och att människor hamnar i sociala och ekonomiska svårigheter. I sociala investeringsfonden finns fyra miljoner kronor avsatt för 2019, sedan tidigare finns 27,1 miljoner kronor reserverade i eget kapital .

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdragen till nämnden där kommunfullmäktige ser ett förbättringsområde för att nå de övergripande målen hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar.

Investeringar

Summa

Inventarier

0,05 miljoner kronor

Infartsskyltar

0,75 miljoner kronor

It-reinvesteringar

5,65 miljoner kronor

Totalt kommunstyrelsen

6,45 miljoner kronor

It-reinvesteringar avser utveckling av befintlig plattform, men även utökning av plattformen för att kunna stödja organisationens utveckling av system med effektivare arbetssätt och ökad kvalitet.