Uppdrag per nämnd

Nedan listas alla uppdrag per nämnd, oavsett målinriktning. Vilka mål respektive uppdrag hör till ser du i slutet av varje uppdrag.

Förklaring till förkortningar

Alla nämnder

Mål 1. Vi får människor att växa

1. Redovisa de viktigaste åtgärderna för att attrahera personal och skapa en god berättelse om Enköpings kommun som arbetsplats

Mål 2. Vi vill skapa en hållbar framtid

1. Visa hur kostnaderna för administration minskas och hur tilliten till medarbetarnas förmåga kan öka

2. Granska samtliga taxor och avgifter extra inför 2020 års budgetbeslut och beskriv de olika posternas omfattning och hur de påverkar kommunens ekonomi

3. Planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning

Mål 3. Vi vill utveckla ett jämlikt samhälle

4. Öka takten på den digitala verksamhetsutvecklingen, och precisera ekonomiska behov för det fortsatta arbetet inför budgetbeslut 2020

Mål 4. Vi vill ge förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

5. Ange de viktigaste effektmålen där resultat- och ambitionsnivå för nämndens huvuduppgifter ingår

6. Följ upp 2018 års uppdrag från fullmäktige, och i förekommande fall redovisa i 2019 års nämnplan vad som återstår och hur uppdraget kan fullföljas

I samverkan mellan nämnder

Mål 1. Vi får människor att växa

1. Öka den fysiska aktiviteten i skolan utifrån det beslutade idrottspolitiska programmet (UPN, UAN)

Mål 2. Vi vill skapa en hållbar framtid

Prioritera cykelvägen mellan Örsundsbro och Alstabadet, samt mellan centrala Enköping och Haga, när den kommunövergripande cykelplanen revideras 2019 (TN, KS)

Utbildning- och arbets­marknads­nämnden

Mål 1. Vi får människor att växa

1. Utveckla fritidshemsverksamheten för minst fem miljoner kronor utöver verksamhetens budget för 2018

2. Fortsatt prioritering inom nämndens budget av gymnasieskolan med fem miljoner kronor

3. Redovisa det fortsatta arbetet med professionsutvecklingsprogrammet i enlighet med skolkommissionens rekommendation (UAN)

Mål 4. Vi vill ge förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

4. I samverkan med berörda nämnder redovisa effekten av det nyligen startade Jobbcentrum (UAN)

Kommunstyrelsen

Mål 2. Vi vill skapa en hållbar framtid

1. Kommunledningskontorets och serviceförvaltningens sammanslagna förvaltning har ett riktat effektiviseringskrav på 3,5 miljoner kronor, utöver det generella på 1,5 procent

2. Prioritera cykelvägen mellan Örsundsbro och Alstabadet, samt mellan centrala Enköping och Haga, när den kommunövergripande cykelplanen revideras 2019 (TN, KS)

Mål 3. Vi vill utveckla ett jämlikt samhälle

3. Redovisa behov av åtgärder för att motverka det digitala utanförskapet (KS Pensionärs- och Handikappråd)

Mål 4. Vi vill ge förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

4. Föreslå fullmäktige vad en Arbetsmarknadsnämnd bör omfatta inför ett införande år 2020

5. Fortsatt agera affärsmässigt så att reavinsten på försäljningen av exploateringsområden blir minst 24 miljoner kronor under 2019

6. Fortsatt agera affärsmässigt så att reavinsten på försäljningen av exploateringsområden blir minst 24 miljoner kronor under 2019

Mål 5. Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke

7. Precisera hur en tjänst som landsbygdsutvecklare kan rymmas inom ram

8. Verkställ den markanvisningstävling som nämns i det så kallade centrumpusslet för statt-tomten

9. Följ upp övriga delar av centrumpusslet snarast enligt beslut i kommunstyrelsens plex-utskott den 31 maj 2018

Miljö- och byggnadsnämnden

Mål 1. Vi får människor att växa

1. Beskriv tillsynen av att reglerna mot rökning efterföljs inom skolans verksamheter (MBN)

Socialnämnden

Mål 3. Vi vill utveckla ett jämlikt samhälle

1. Beskriva hur arbetet med samsjuklighetsboendet fortskrider, i syfte att snarast möjligt få boendet i drift

Mål 4. Vi vill ge förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

2. Rapportera det fortsatta resultatet av samarbetet mellan nämnder och förvaltningar som har ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor, i syfte att fånga upp problem i ett tidigt skede (SN)

Vård- och omsorgsnämnden

Mål 2. Vi vill skapa en hållbar framtid

1. Effektiviseringsbehovet ovan utökas till tre procent (VON)

Tekniska nämnden

Mål 2. Vi vill skapa en hållbar framtid

1. Inled upprustningen av samtliga Joar-byggnader (TN)

Mål 5. Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke

2. Prioritera cykelvägen mellan Örsundsbro och Alstabadet, samt mellan centrala Enköping och Haga, när den kommunövergripande cykelplanen revideras 2019 (TN, KS)

3. Inled planering och projektering för en ny rondell vid infarten till det nya familjebadet och avfarten till Bredsand, samt Ågatans förlängning till denna rondell. Återkom med besked om hur projekten påverkar kommunens investeringsbudget (TN)

Upplevelsenämnden

Mål 1. Vi får människor att växa

1. Projektera den planerade friidrottsanläggningen och förbered bygget av en skatepark på Korsängsfältet (UPN)