5. Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke

Med kommunens rika kulturarv som grund bygger vi tillsammans moderna mötesplatser och levande kommundelar. Så får begreppet ”Sveriges närmaste stad” en ny och djupare dimension samtidigt som vi utvecklar ”Goda gröna Enköping”. Nedan anges uppdrag till nämnderna 2019.

Foto: Kari Isberg

Den politiska viljan

 

Framtidstro med landsbygdsutvecklare

Takten behöver öka i uppföljningen av det omfattande grundjobb som gjorts i kommunens ortsanalyser. Vi bedömer att det arbetet bör knytas till en särskild tjänst, en pådrivande person som själv är väl rotad i landsbygdens möjligheter och utmaningar, en person med förtroende hos alla dem som redan så förtjänstfullt jobbar med de frågorna runt om i vår kommun. Kommunstyrelsen får i uppdrag att precisera hur en sådan tjänst kan rymmas inom ram i samband med det omställningsarbete som pågår inom nämndens förvaltning, där en placering inom Näringslivsavdelningen ska övervägas.

Uppdrag till nämnden

1. Precisera hur en tjänst som landsbygdsutvecklare kan rymmas inom ram (KS)

Nu förverkligar vi centrumpusslet

Efter ett partiöverskridande arbete med de olika beståndsdelarna i det så kallade centrumpusslet, är det dags att skrida till handling. Först i tur står Joar Blå, där partierna i stort är överens. Ett uppdrag till tekniska nämnden är att utifrån upplevelsenämndens hantering av kulturhusfrågan inleda upprustningen av samtliga Joar-byggnader. Utgångspunkten bör vara att ytterligare ytor görs tillgängliga för biblioteket genom att hela eller delar av upplevelseförvaltningens administration flyttar. Verksamheter som bör övervägas i den gamla restaurangdelen är turistbyrån, ett JP Johansson-museum och ett mindre café.

Kulturskolan i Enköping ska fortsätta bedrivas i kyrkbacken. Verksamheten ska projekteras i de tre befintliga kulturfastigheterna Vårfruskolan och Tingshuset samt gymnastikhuset, som nu ägs av EHB.

Uppdrag till nämnden

2. Verkställ den markanvisningstävling som nämns i det så kallade centrumpusslet för statt-tomten (KS)

3. Följ upp övriga delar av centrumpusslet snarast enligt beslut i kommunstyrelsens plex-utskott den 31 maj 2018 (KS)

Bättre infrastruktur vid nya familjebadet

När det nya familjebadet invigs i slutet av år 2020 är det en fördel om det redan då finns en rondell vid infarten till badet och avfarten till Bredsand. Även Ågatans förlängning till den rondellen bör då finnas, för att minska trafiken - inte minst den tunga – förbi badet samt in- och utfarten till Enköping via Torggatan.

Uppdrag till nämnden

4. Inled planering och projektering för en ny rondell vid infarten till det nya familjebadet och avfarten till Bredsand, samt Ågatans förlängning till denna rondell. Återkom med besked om hur projekten påverkar kommunens investeringsbudget (TN)

Övergripande mål

Uppdragen utgår från politikens övergripande mål 2016-2019 och är oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019. Mål 5 - Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke.

Alla övergripande mål