4. Vi vill ge förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

Med medborgarfokus och en effektivare kommunal organisation lägger vi tillsammans med näringslivet grunden för en ökad välfärd. Nedan anges uppdrag till nämnderna 2019.

Foto: Thomas Henrikson

Den politiska viljan

Full kompensation för skolan

Sammanslagningen av Skol- och Utbildningsnämnden ser vi som ett första steg, inför bildandet av en separat Arbetsmarknadsnämnd. En viktig aspekt att ta i beaktande är att reda ut hur samarbetet ska organiseras mellan Arbetsförmedlingen och Socialnämnden, som har ansvar för försörjningsstöd och andra vuxensatsningar.

Uppdrag till nämnden

1. Föreslå fullmäktige vad en Arbetsmarknadsnämnd bör omfatta inför ett införande år 2020 (KS)

2. I samverkan med berörda nämnder redovisa effekten av det nyligen startade Jobbcentrum (UAN)

Effektfokus i styrning och uppföljning

Den ständigt pågående utvecklingen av kommunens styrsystem fortsätter utifrån fastslagen modell. Samtliga nämnder får i uppdrag att i de nämndplaner som presenteras för fullmäktige under våren 2019 ange de viktigaste effektmålen. Där ska framgå hur väl respektive verksamhet utför de huvuduppgifter som nämndens styrdokument anger, samt nivån på nämndens ambitioner 2019. Det ska särskilt framgå hur nämnderna minskar kostnaderna för administration och hur man kan öka tilliten till medarbetarnas förmåga.

Fullmäktige fastställer nämndernas förslag på effektmål, eller beslutar om kompletteringar som är möjliga utan att de ekonomiska förutsättningarna påverkas.

Måluppfyllelsen ska kunna sammanställas med minimal administration i kommunens årsredovisning, företrädesvis med befintliga underlag i exempelvis Kolada, KKiK-mått och liknande databaser.

Uppdrag till nämnden

3. Ange de viktigaste effektmålen där resultat- och ambitionsnivå för nämndens huvuduppgifter ingår (alla nämnder)

Fullmäktiges uppdrag följs upp

Resultatet av de uppdrag som fullmäktige gav nämnderna i 2018 års verksamhetsplan kommer att sammanfattas i kommunens årsredovisning för 2018. Det är angeläget med kontinuitet i uppdrag som behöver följas över tid.

Uppdrag till nämnden

4. Följ upp 2018 års uppdrag från fullmäktige, och i förekommande fall redovisa i 2019 års nämnplan vad som återstår och hur uppdraget kan fullföljas (alla nämnder)

Exploateringsinkomsterna ska öka

Under den gångna mandatperioden har redovisningen av exploateringsekonomin förbättrats avsevärt. Det är nu möjligt att följa utfallet av utvecklade och sålda exploateringsområden, vilket är nödvändigt i en växande kommun som Enköping. Reavinsten på försäljningen av exploateringsmark har tidigare år ofta budgeterats med fyra miljoner kronor. För år 2018 är prognosen en reavinst 32,6 miljoner kronor.

Uppdrag till nämnden

5. Fortsatt agera affärsmässigt så att reavinsten på försäljningen av exploateringsområden blir minst 24 miljoner kronor under 2019 (KS)

Mer mark för bostäder

Kommunen behöver arbeta för ökat markinnehavet för bostadsbyggande, och ha en god framförhållning i detaljplaneringen av den egna marken, så att tempot i bostadsbyggandet kan hållas uppe.

Uppdrag till nämnden

6. Prioritera framtagandet av detaljplaner för kommunens resterande egen mark i Åkersberg (KS)

Förebyggande arbete för barn och unga

Under det gångna året har ett framgångsrikt samarbete etablerats mellan nämnder och förvaltningar (social-skola-utbildning-upplevelse) som har ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor, i syfte att fånga upp problem i ett tidigt skede.

Det handlar om att tänka på vad som är bäst för de unga och ytterst för kommunen, och se förbi förvaltningsgränserna. I arbetet ingår också samarbete med polisen, som utgör en viktig del. Inom detta samarbete utvecklas metoder som är angelägna för ett välfungerande förebyggande arbete i kommunen. Vikten av detta arbete kan inte nog understrykas.

Uppdrag till nämnden

7. Rapportera det fortsatta resultatet av samarbetet mellan nämnder och förvaltningar som har ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor, i syfte att fånga upp problem i ett tidigt skede (SN)

Övergripande mål

Uppdragen utgår från politikens övergripande mål 2016-2019 och är oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019. Mål 4 - Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad väldärd.

Alla övergripande mål